หนังสือเผยแพร่โดยมูลนิธิสัมมาอาชีวะ ลำดับที่ 2554-004
ชื่อหนังสือ: โอวาทสี่ของท่านเหลี่ยวฝาน
ISBN: 978-616-90900-1-4


ดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ พ.ศ. 2554 ไม่สงวนลิขสิทธิ์