กรณีศึกษา พิษจากแก็สฟอสฟีน
โดย นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์

 

บรรยายในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังสอบสวนโรคและภัยจากสิ่งแวดล้อมและสารเคมีอันตราย
วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2555 ณ โรงแรม รอยัล ริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.กาญจนบุรี
จัดโดยสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ พ.ศ. 2554 ไม่สงวนลิขสิทธิ์