สไลด์บรรยาย

รวบรวมสไลด์ประกอบการบรรยายวิชาการความรู้ทางด้านอาชีวเวชศาสตร์
ที่ นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์ ได้รับเชิญไปบรรยาย ณ สถานที่ต่างๆ
สไลด์บรรยายความรู้เหล่านี้ แบ่งปันโดยไม่สงวนลิขสิทธิ์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ด้วยความยินดีครับ

 

สไลด์ประกอบการบรรยายเรื่อง ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ (Biomarkers)
บรรยายให้กับแพทย์ผู้เข้าอบรมหลักสูตรอาชีวเวชศาสตร์พื้นฐานสำหรับแพทย์
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ ห้องบรรยาย 310 คณะแพทยศาสตร์ ม.บูรพา
ดาวน์โหลดสไลด์บรรยาย

สไลด์ประกอบการบรรยายเรื่อง หลักการพื้นฐานทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
บรรยายให้กับนิสิตพยาบาลผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมอาคาร เกษม จาติกวณิช คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา
ดาวน์โหลดสไลด์บรรยาย

สไลด์ประกอบการบรรยายเรื่อง แนวทางการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมตรีย์ในงานอาชีวอนามัย
บรรยายในงานประชุมวิชาการโรคจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ "กลุ่มอาชีพกับแพทย์อาชีวเวชศาสตร์"
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.นพรัตนราชธานี
ดาวน์โหลดสไลด์บรรยาย

สไลด์ประกอบการบรรยายเรื่อง หลักการพื้นฐานด้านการยศาสตร์ (Basic Ergonomics)
บรรยายให้กับพยาบาลวิชาชีพเครือ BDMS ในหลักสูตรอบรมพื้นฐานด้านอาชีวอนามัยสำหรับพยาบาล
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุม ศ.นพ.รุ่งธรรม ลัดพลี อาคาร D ชั้น 8 ศูนย์การแพทย์ รพ.กรุงเทพ
ดาวน์โหลดสไลด์บรรยาย

สไลด์ประกอบการบรรยายเรื่อง หลักการเดินสำรวจโรงงาน (Walkthrough Survey in Occupational Health)
บรรยายให้กับพยาบาลวิชาชีพเครือ BDMS ในหลักสูตรอบรมพื้นฐานด้านอาชีวอนามัยสำหรับพยาบาล
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุม ศ.นพ.รุ่งธรรม ลัดพลี อาคาร D ชั้น 8 ศูนย์การแพทย์ รพ.กรุงเทพ
ดาวน์โหลดสไลด์บรรยาย

สไลด์ประกอบการบรรยายเรื่อง แนวทางการตรวจสุขภาพคนทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2557
บรรยายให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ในงานประชุมพัฒนาเครือข่ายคลินิกอาชีวเวชศาสตร์ รพ.ปทุมธานี ระยะที่ 8
เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมเดอะไพน์ รีสอร์ท อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
ดาวน์โหลดสไลด์บรรยาย

สไลด์ประกอบการบรรยายเรื่อง ความผิดปกติที่พบบ่อยจากการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมตรีย์
บรรยายให้กับพนักงานบริษัทโมริโรคุ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ณ บริษัทโมริโรคุ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 1 จ.ชลบุรี
ดาวน์โหลดสไลด์บรรยาย

สไลด์ประกอบการบรรยายเรื่อง หลักการพื้นฐานทางด้านพิษวิทยา (Basic Toxicology)
บรรยายให้กับพยาบาลผู้เข้าอบรมหลักสูตรพื้นฐานอาชีวอนามัย 60 ชั่วโมง
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมระยองซิตี้ จ.ระยอง จัดโดย รพ.นพรัตนราชธานี กรมการแพทย์
ดาวน์โหลดสไลด์บรรยาย

สไลด์ประกอบการบรรยายเรื่อง หลักการเฝ้าระวังทางสุขภาพ (Health Surveillance)
บรรยายให้กับพยาบาลผู้เข้าอบรมหลักสูตรพื้นฐานอาชีวอนามัย 60 ชั่วโมง
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมระยองซิตี้ จ.ระยอง จัดโดย รพ.นพรัตนราชธานี กรมการแพทย์
ดาวน์โหลดสไลด์บรรยาย

สไลด์ประกอบการบรรยายเรื่อง การปรับตัวต่อการทำงานเป็นกะ (Rotational Shift Work)
บรรยายให้กับคณะผู้บริหารและพนักงานฝ่ายปฏิบัติการที่ต้องอยู่กะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ณ โรงไฟฟ้าพระนครใต้ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
ดาวน์โหลดสไลด์บรรยาย

สไลด์ประกอบการบรรยายเรื่อง พิษจากตัวทำละลาย (Solvent Poisoning)
บรรยายให้กับแพทย์ผู้เข้าอบรมหลักสูตรอาชีวเวชศาสตร์พื้นฐานสำหรับแพทย์ รุ่นที่ 1 จัดโดย มหาวิทยาลัยบูรพา
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ดาวน์โหลดสไลด์บรรยาย

สไลด์ประกอบการบรรยายเรื่อง พิษจากแก๊ส (Gas Poisoning)
บรรยายให้กับแพทย์ผู้เข้าอบรมหลักสูตรอาชีวเวชศาสตร์พื้นฐานสำหรับแพทย์ รุ่นที่ 1
จัดโดย มหาวิทยาลัยบูรพา
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ดาวน์โหลดสไลด์บรรยาย

สไลด์ประกอบการบรรยายเรื่อง การดูแลผู้ป่วยกลับเข้าทำงาน (Return to Work Management)
บรรยายให้กับนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุมคุณหญิงตวงภาสกร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
ดาวน์โหลดสไลด์บรรยาย

สไลด์ประกอบการบรรยายเรื่อง ตัวอย่างผู้ป่วยกรณีการดูแลผู้ป่วยกลับเข้าทำงาน (Return to Work: Case Studies)
บรรยายให้กับนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุมคุณหญิงตวงภาสกร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
ดาวน์โหลดสไลด์บรรยาย

สไลด์ประกอบการบรรยายเรื่อง การตรวจสุขภาพทางอาชีวเวชศาสตร์ (Occupational Physical Examination)
บรรยายให้กับนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุมคุณหญิงตวงภาสกร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
ดาวน์โหลดสไลด์บรรยาย

สไลด์ประกอบการบรรยายเรื่อง การลงรหัส ICD-10 โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
บรรยายให้กับเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมจัดโดยสำนักระบาดวิทยา
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ณ โรงแรมเพชรพิมาน บูติก รีสอร์ต
ดาวน์โหลดสไลด์บรรยาย

สไลด์ประกอบการบรรยายเรื่อง มารู้จักกับโรคจากการทำงานและสิ่งแวดล้อม
บรรยายให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการสอบสวนโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ณ ห้องประชุมวิริยะกิจจา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
ดาวน์โหลดสไลด์บรรยาย

สไลด์ประกอบการบรรยายเรื่อง การเขียนรายงานวินิจฉัยโรคจากการทำงาน (Report Occupational Disease)
บรรยายให้กับแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมอบรม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ณ ห้องประชุมต้นโมก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จ.สระแก้ว
ดาวน์โหลดสไลด์บรรยาย

สไลด์ประกอบการบรรยายเรื่อง แนวทางการวินิจฉัยโรคจากการทำงาน (Occupational Disease Diagnosis)
บรรยายให้กับแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมอบรม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ณ ห้องประชุมต้นโมก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จ.สระแก้ว
ดาวน์โหลดสไลด์บรรยาย

สไลด์ประกอบการบรรยายเรื่อง การจัดโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
บรรยายให้กับผู้เข้าร่วมประชุมงานสัมนา "กลยุทธ์การตรวจสุขภาพเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร"
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ณ ห้องประชุม 4A โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา
ดาวน์โหลดสไลด์บรรยาย

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ พ.ศ. 2554 ไม่สงวนลิขสิทธิ์