ค่าอ้างอิงระดับสารเคมีในอากาศและตัวบ่งชี้ทางชีวภาพสำหรับประเทศไทย
Thai Exposure Limits (TEL) และ Thai Biological Markers (TBM)
เป็นค่าอ้างอิงทางวิชาการที่จัดทำและเผยแพร่โดยมูลนิธิสัมมาอาชีวะ
มีความมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านอาชีวอนามัยสามารถนำไปใช้เป็นค่าอ้างอิง
ในการคุ้มครองสุขภาพของคนทำงานในประเทศไทย เพื่อลดความเสี่ยงในการทำงานกับสารเคมีอันตราย

ค่า Thai Exposure Limits (TEL) เป็นค่าอ้างอิงระดับสารเคมีในอากาศ
ส่วนค่า Thai Biological Markers (TBM) เป็นค่าอ้างอิงในการตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ

รายละเอียดของค่าอ้างอิงทั้งสองชนิดเป็นดังนี้

คำชี้แจง

รายนามคณะทำงาน

ตารางค่าอ้างอิง Thai Exposure Limits (TEL)

ตารางค่าอ้างอิง Thai Biological Markers (TBM)

สารเคมีที่ยังไม่มีคำแนะนำให้ทำการตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ

ห้องปฏิบัติการตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในประเทศไทย

แนวทางการเตรียมตัวอย่างทางชีวภาพ

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ พ.ศ. 2554 ไม่สงวนลิขสิทธิ์