ฐานข้อมูลการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้รับพิษสารเคมี Thailand's Toxicological Profile Database (ThaiTox)
ฐานข้อมูลทางการแพทย์ ดูข้อมูลได้ฟรี และไม่สงวนลิขสิทธิ์

 

คำชี้แจง
วันที่เผยแพร่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

อธิบายคำย่อ
วันที่เผยแพร่ 7 เมษายน พ.ศ. 2556

วิธีการอ่านป้ายระบุอันตรายสารเคมี
วันที่เผยแพร่ 13 เมษายน พ.ศ. 2556

หลักการพื้นฐานทางด้านพิษวิทยา
วันที่เผยแพร่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

Acetaldehyde
วันที่เผยแพร่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Acetone
วันที่เผยแพร่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Acrolein
วันที่เผยแพร่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Acrylonitrile
วันที่เผยแพร่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Aluminium
วันที่เผยแพร่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Ammonia
วันที่เผยแพร่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Antimony
วันที่เผยแพร่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556

Arsenic
วันที่เผยแพร่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Benzene
วันที่เผยแพร่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Beryllium
วันที่เผยแพร่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Bis(chloromethyl) ether
วันที่เผยแพร่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Bromomethane
วันที่เผยแพร่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

1,3-Butadiene
วันที่เผยแพร่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Cadmium
วันที่เผยแพร่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2554

Carbon dioxide
วันที่เผยแพร่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Carbon disulfide
วันที่เผยแพร่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2554

Carbon monoxide
วันที่เผยแพร่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2554

Carbon tetrachloride
วันที่เผยแพร่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2556

Chlorine
วันที่เผยแพร่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Chloroacetic acid
วันที่เผยแพร่ 12 เมษายน พ.ศ. 2556

Chloroform
วันที่เผยแพร่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2554

Chromium
วันที่เผยแพร่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2554

Cumene
วันที่เผยแพร่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Cyanide
วันที่เผยแพร่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Cyclohexane
วันที่เผยแพร่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2554

1,2-Dibromoethane
วันที่เผยแพร่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

1,4-Dichlorobenzene
วันที่เผยแพร่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

1,2-Dichloroethane
วันที่เผยแพร่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

1,2-Dichloropropane
วันที่เผยแพร่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

1,4-Dioxane
วันที่เผยแพร่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Ethanol
วันที่เผยแพร่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Ethylene glycol
วันที่เผยแพร่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Ethylene oxide
วันที่เผยแพร่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Formaldehyde
วันที่เผยแพร่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Glutaraldehyde
วันที่เผยแพร่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Glyphosate
วันที่เผยแพร่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2556

Hydrochloric acid
วันที่เผยแพร่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2554

Hydrofluoric acid
วันที่เผยแพร่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

Hydrogen sulfide
วันที่เผยแพร่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Iron
วันที่เผยแพร่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Isopropyl alcohol
วันที่เผยแพร่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2554

Lead
วันที่เผยแพร่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Manganese
วันที่เผยแพร่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Mercury
วันที่เผยแพร่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Methanol
วันที่เผยแพร่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

Methyl ethyl ketone
วันที่เผยแพร่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Methylene chloride
วันที่เผยแพร่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

n-Hexane
วันที่เผยแพร่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2554

Nickel
วันที่เผยแพร่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Nitric acid
วันที่เผยแพร่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Nitrogen dioxide
วันที่เผยแพร่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Nitrous oxide
วันที่เผยแพร่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Osmium
วันที่เผยแพร่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Paraquat
วันที่เผยแพร่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

Phenol
วันที่เผยแพร่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Phosgene
วันที่เผยแพร่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2554

Phosphine
วันที่เผยแพร่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Phosphorus
วันที่เผยแพร่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Propane
วันที่เผยแพร่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Propylene glycol
วันที่เผยแพร่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Sodium persulfate
วันที่เผยแพร่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Styrene
วันที่เผยแพร่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Sulfur dioxide
วันที่เผยแพร่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Sulfuric acid
วันที่เผยแพร่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2554

Tetrachloroethylene
วันที่เผยแพร่ 8 เมษายน พ.ศ. 2556

Thallium
วันที่เผยแพร่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Toluene
วันที่เผยแพร่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Toluene diisocyanate
วันที่เผยแพร่ 9 เมษายน พ.ศ. 2556

Trichloroethylene
วันที่เผยแพร่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2554

Vanadium
วันที่เผยแพร่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Vinyl chloride
วันที่เผยแพร่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Xylene
วันที่เผยแพร่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Zinc
วันที่เผยแพร่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ พ.ศ. 2554 ไม่สงวนลิขสิทธิ์