อาชีวเวชศาสตร์กับพระพุทธศาสนา

หนังสือเผยแพร่โดยมูลนิธิสัมมาอาชีวะ

ชื่อหนังสือ: อาชีวเวชศาสตร์กับพระพุทธศาสนา (Occupational Medicine and Buddhism)

คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลด

ชื่อหนังสือ

อาชีวเวชศาสตร์กับพระพุทธศาสนา (Occupational Medicine and Buddhism)

เรียบเรียงโดย

วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์

วันที่เผยแพร่

20 มิถุนายน พ.ศ. 2555

จำนวนหน้า

28 หน้า

เกี่ยวกับเนื้อหา

หากจะถามว่าวิชาอาชีวเวชศาสตร์ ซึ่งเป็นศาสตร์การแพทย์เฉพาะทางสาขาหนึ่งนั้น ไปมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเรื่องจริยธรรมและพระพุทธศาสนาได้อย่างไร ก็คงต้องตอบว่า ที่ผู้เรียบเรียงนำสองเรื่องนี้มาเกี่ยวข้องกันก็เนื่องจากมีมุมมองว่า จริยธรรมและศาสนาเป็นสิ่งสำคัญที่เป็นพื้นฐานของทุกสิ่ง ในฐานะที่จะเป็นเครื่องค้ำชูให้สังคมหรือหมู่ชนใดๆ ก็ตามนั้นอยู่รอดปลอดภัยต่อไปได้ ไม่เว้นแม้แต่กับวงการอาชีวเวชศาสตร์ด้วย

สังคมหรือหมู่ชนใด หากอยู่กันโดยไม่มีการใช้จริยธรรมกำกับ หรือไม่มีศาสนาไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจคนในสังคมหรือหมู่ชนนั้นแล้วไซร้ ก็จะเกิดการแก่งแย่งแข่งขัน เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน จนสุดท้ายสังคมหรือหมู่ชนนั้น ก็อาจพังทลายลง สูญสิ้นกันไปทั้งหมู่เหล่า ในฐานะที่วิชาอาชีวเวชศาสตร์ในประเทศไทย ได้พัฒนาก้าวหน้าขึ้นมากว่าในอดีตเป็นอย่างมาก ถึงปัจจุบันนี้ ก็เป็นเวลาที่สมควรแล้ว ที่เราจะหยิบยกเอาประเด็นเรื่องจริยธรรมและศาสนามาพูดกันให้มากขึ้น เพื่อเป็นส่วนกระตุ้นให้เกิดการใส่ใจ อันจะนำไปสู่การพัฒนาวงการอาชีวเวชศาสตร์ในประเทศไทย ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปอีกได้ในอนาคต

กลุ่มบุคคลที่ผู้เรียบเรียงเห็นว่าควรปลูกฝังจริยธรรมและคุณธรรมให้กับพวกเขาไว้เสียแต่เนิ่นๆ ก็คือแพทย์รุ่นใหม่ที่กำลังศึกษา หรือกำลังมีความสนใจในวิชาอาชีวเวชศาสตร์อยู่นั่นเอง เนื่องจากในอนาคต หากเราสามารถอบรมบ่มเพาะให้แพทย์รุ่นใหม่ เรียนจบออกไปทำงานด้านอาชีวเวชศาสตร์ได้อย่างมีจริยธรรมและคุณธรรมแล้ว แพทย์ที่ “เก่ง” และ “ดี” เหล่านี้ ก็จะเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยให้งานอาชีวเวชศาสตร์ของประเทศไทยนั้น พัฒนาได้อย่างยั่งยืนนาน และสร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติได้อย่างมากมาย