อาชีวเวชศาสตร์กับพระพุทธศาสนา

หนังสือเผยแพร่โดยมูลนิธิสัมมาอาชีวะ

ชื่อหนังสือ: อาชีวเวชศาสตร์กับพระพุทธศาสนา (Occupational Medicine and Buddhism)

book_buddhism.pdf