แบบประเมินความพร้อมทางสุขภาพสำหรับผู้สวมใส่อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ

ของดีแบ่งปันโดยมูลนิธิสัมมาอาชีวะ

แบบประเมินความพร้อมทางสุขภาพสำหรับผู้สวมใส่อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจหรือ Respirator Medical Evaluation Questionnaire นี้

ทำการแปลมาจากข้อกฎหมาย Occupational safety and health standards - Personal protective equipment

Standard number 1910.134 (29 CFR 1910.134) ส่วน Appendix C

โดยองค์กร Occupational Safety and Health Administration (OSHA)

ใช้สำหรับคัดกรองปัญหาสุขภาพในคนทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ใส่อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ (Respirator)

มูลนิธิสัมมาอาชีวะทำการแปลเมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2561

เผยแพร่ไว้เพื่อประโยชน์ในด้านการศึกษา (Educational purpose) และมิใช่เพื่อการค้า (Non-commercial)


แบบประเมินความพร้อมทางสุขภาพสำหรับผู้สวมใส่อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ