เกี่ยวกับเรา

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ - อาชีวเวชศาสตร์คู่ศาสนา

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิสัมมาอาชีวะ

ชื่อมูลนิธิ

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ

ประวัติการจัดตั้ง

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ เกิดขึ้นจากแนวคิดที่ต้องการพัฒนางานทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ ซึ่งเป็นสาขาการแพทย์เฉพาะทางสาขาหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพคนทำงาน ควบคู่ไปกับการทำกิจกรรมส่งเสริมศาสนา โดยมี นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์ แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ เป็นผู้ริเริ่มในการก่อตั้ง แรกเริ่มนั้นได้จัดตั้งเป็นชมรมขึ้นก่อน ในชื่อว่า "ชมรมสัมมาอาชีวะ" ซึ่งมีความหมายทั้งในเรื่องอาชีวเวชศาสตร์และเรื่องศาสนาในคำเดียวกัน ชมรมสัมมาอาชีวะจัดตั้งขึ้นในวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2554

หลังจากได้ดำเนินงานมาระยะหนึ่ง และชมรมมีจำนวนสมาชิกที่มีจิตสาธารณะมาร่วมดำเนินงานมากยิ่งขึ้นเป็นลำดับ จึงได้ทำการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิ ในชื่อ "มูลนิธิสัมมาอาชีวะ" เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2554

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

  • เพื่อพัฒนางานวิชาการด้านอาชีวเวชศาสตร์

  • เพื่อทำกิจกรรมส่งเสริมศาสนา

คติพจน์ประจำมูลนิธิ

  • อาชีวเวชศาสตร์คู่ศาสนา (ใช้ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน)

  • มุ่งมั่นพัฒนางานอาชีวเวชศาสตร์ไทย (ใช้ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน)

พุทธศาสนสุภาษิตประจำมูลนิธิ

  • ธมฺเมน วิตฺตเมเสยฺย (บุคคลพึงหาเลี้ยงชีพ โดยทางชอบธรรม)

ตราสัญลักษณ์

เป็นรูปดอกบัวพ้นน้ำ หมายถึงปณิธานในการช่วยเหลือให้คนพ้นทุกข์ ฝีมือการวาดโดย อาจารย์ กนกวรรณ์ เล็กดำรงศักดิ์

ที่อยู่

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ เลขที่ 800/3 ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

ติดต่อเรา

ท่านสามารถติดต่อมูลนิธิสัมมาอาชีวะได้โดยทำการอีเมล์ถึง นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์ ที่อีเมล์ wwekburana@gmail.com