เกี่ยวกับเรา

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ - อาชีวเวชศาสตร์คู่ศาสนา

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิสัมมาอาชีวะ

ชื่อมูลนิธิ

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ

ประวัติการจัดตั้ง

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ เกิดขึ้นจากแนวคิดที่ต้องการพัฒนางานทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ ซึ่งเป็นสาขาการแพทย์เฉพาะทางสาขาหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพคนทำงาน ควบคู่ไปกับการทำกิจกรรมส่งเสริมศาสนา โดยมี นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์ แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ เป็นผู้ริเริ่มในการก่อตั้ง แรกเริ่มนั้นได้จัดตั้งเป็นชมรมขึ้นก่อน ในชื่อว่า "ชมรมสัมมาอาชีวะ" ซึ่งมีความหมายทั้งในเรื่องอาชีวเวชศาสตร์และเรื่องศาสนาในคำเดียวกัน ชมรมสัมมาอาชีวะจัดตั้งขึ้นในวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2554

หลังจากได้ดำเนินงานมาระยะหนึ่ง และชมรมมีจำนวนสมาชิกที่มีจิตสาธารณะมาร่วมดำเนินงานมากยิ่งขึ้นเป็นลำดับ จึงได้ทำการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิ ในชื่อ "มูลนิธิสัมมาอาชีวะ" เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2554

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

 • เพื่อพัฒนางานวิชาการด้านอาชีวเวชศาสตร์

 • เพื่อทำกิจกรรมส่งเสริมศาสนา

คติพจน์ประจำมูลนิธิ

 • อาชีวเวชศาสตร์คู่ศาสนา (ใช้ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน)

 • มุ่งมั่นพัฒนางานอาชีวเวชศาสตร์ไทย (ใช้ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน)

พุทธศาสนสุภาษิตประจำมูลนิธิ

 • ธมฺเมน วิตฺตเมเสยฺย (บุคคลพึงหาเลี้ยงชีพ โดยทางชอบธรรม)

ตราสัญลักษณ์

เป็นรูปดอกบัวพ้นน้ำ หมายถึงปณิธานในการช่วยเหลือให้คนพ้นทุกข์ ฝีมือการวาดโดย อาจารย์ กนกวรรณ์ เล็กดำรงศักดิ์

ที่อยู่

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ เลขที่ 800/3 ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

ติดต่อเรา

ท่านสามารถติดต่อมูลนิธิสัมมาอาชีวะได้โดยทำการอีเมล์ถึง นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์ ที่อีเมล์ wwekburana@gmail.com

รายนามคณะกรรมการมูลนิธิ วาระ พ.ศ. 2563 - 2566

 1. พญ.ดาริกา วอทอง (ประธานมูลนิธิ)

 2. นางศิรินทร์ทิพย์ ชาญด้วยวิทย์ (รองประธานมูลนิธิ)

 3. ดร.สรรพัชญ์ ศิริสวัสดิ์ (เหรัญญิก)

 4. นางเกสร วงศ์สุริยศักดิ์

 5. นางจีรนันท์ จะเกร็ง

 6. ผศ.ดร.ฉันทนา จันทวงศ์

 7. นพ.ธนพงศ์ แสงส่องสิน

 8. พญ.นวพรรณ ผลบุญ

 9. ผศ.ดร.นิสากร ชีวะเกตุ

 10. นางเย็นฤดี แสงเพ็ชร

 11. น.ส.รัตนา ทองศรี

 12. พญ.วิภาสิริ สายพิรุณทอง

 13. ดร.แสงโฉม ศิริพานิช

 14. ศ.ดร.อนามัย เทศกะทึก

 15. นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์ (เลขานุการมูลนิธิ)

รายนามคณะกรรมการมูลนิธิ วาระ พ.ศ. 2559 - 2562

 1. นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์ (ประธานมูลนิธิ)

 2. นางศิรินทร์ทิพย์ ชาญด้วยวิทย์ (รองประธานมูลนิธิ)

 3. พญ.ดาริกา วอทอง (เหรัญญิก)

 4. นางกนกอร เจริญผล

 5. นางเกสร วงศ์สุริยศักดิ์

 6. นางจันทร์ทิพย์ อินทวงศ์

 7. นางจีรนันท์ จะเกร็ง

 8. ผศ.ดร.ฉันทนา จันทวงศ์

 9. ผศ.ดร.นิสากร กรุงไกรเพชร

 10. นางเย็นฤดี แสงเพ็ชร

 11. น.ส.รัตนา ทองศรี

 12. นพ.สุทธิพัฒน์ วงศ์วิทย์วิโชติ

 13. ดร.แสงโฉม ศิริพานิช

 14. รศ.ดร.อนามัย เทศกะทึก

 15. นางชฎายุ เลียวธิตินันทน์ (เลขานุการมูลนิธิ)

รายนามคณะกรรมการมูลนิธิ วาระ พ.ศ. 2554 - 2558

 1. นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์ (ประธานมูลนิธิ)

 2. นางจันทร์ทิพย์ อินทวงศ์ (รองประธานมูลนิธิ)

 3. น.ส.นารี ขนสุวรรณ์ (เหรัญญิก)

 4. นางเกสร วงศ์สุริยศักดิ์

 5. นางจีรนันท์ จะเกร็ง

 6. ผศ.ดร.ฉันทนา จันทวงศ์

 7. นางชฎายุ เลียวธิตินันทน์

 8. น.ส.ชนิดา สมศรี

 9. พญ.นิภาภรณ์ กุศลาศัย

 10. อ.พรนิภา บริบูรณ์สุขศรี

 11. น.ต.นพ.พิพัฒน์ พูลทรัพย์

 12. พญ.ภัทริยา มูลกาย

 13. น.ส.เย็นฤดี แสงเพ็ชร

 14. น.ส.รัตนา ทองศรี

 15. น.ส.วิจิตรา กลิ่นหอม

 16. นางศิรินทร์ทิพย์ ชาญด้วยวิทย์

 17. นพ.สุทธิพัฒน์ วงศ์วิทย์วิโชติ

 18. ดร.แสงโฉม ศิริพานิช

 19. รศ.ดร.อนามัย เทศกะทึก

 20. นางอกนิษฐ์ ฆารกุล (เลขานุการมูลนิธิ)