ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องกำหนดชนิดโรคจากการทำงาน พ.ศ. 2550

ของดีแบ่งปันโดยมูลนิธิสัมมาอาชีวะ

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดชนิดของโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทำงาน (ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2550) ประกาศกระทรวงแรงงานฉบับนี้ จัดเป็นแม่แบบบัญชีรายชื่อโรคจากการทำงานของประเทศไทย

ตามประกาศได้จัดแบ่งกลุ่มโรคจากการทำงานออกเป็นหลายกลุ่ม เช่น โรคจากสารเคมี โรคระบบหายใจ โรคผิวหนัง โรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ โรคมะเร็ง เป็นแนวทางที่ช่วยให้แพทย์ลงความเห็นวินิจฉัยโรคจากการทำงาน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและนำไปสู่การป้องกันโรคจากการทำงานได้

มูลนิธิสัมมาอาชีวะขออนุญาตแจกจ่ายไว้ เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ที่ทำงานทางด้านอาชีวอนามัยทุกท่านครับ เผื่อว่าจะนำไปใช้ในสถานประกอบการของท่านได้บ้าง ดาวน์โหลดได้โดยกดลิงค์ข้างล่างนี้เลยครับ

ดาวน์โหลดประกาศกระทรวงแรงงาน