บทนำ

ฐานข้อมูล OCCTOX โดยมูลนิธิสัมมาอาชีวะ

occupational toxicology database by summacheeva foundation

บทนำ

เรียบเรียงโดย นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์

วันที่เผยแพร่ 13 เมษายน 2561 ||||| ปรับปรุงครั้งล่าสุด 26 ธันวาคม 2561

แหล่งที่มา หนังสือพิษวิทยาอาชีพ (พิมพ์ครั้งที่ 5)


องค์ความรู้ทางด้านพิษวิทยา (Toxicology) ถือว่าเป็นองค์ความรู้ที่มีความสำคัญสำหรับการดำเนินงานทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ (Occupational medicine) และอาชีวอนามัย (Occupational health) เนื่องจากคนทำงานมีโอกาสที่จะได้รับสัมผัส (Exposure) ต่อสารเคมีชนิดต่างๆ ที่อยู่ในสถานที่ทำงาน ซึ่งสารเคมีเหล่านี้อาจมีความเป็นพิษ [1] สามารถสร้างผลกระทบต่อสุขภาพของคนทำงานทั้งในระยะเฉียบพลันและระยะยาวได้ การศึกษาเกี่ยวกับพิษของสารเคมีชนิดต่างๆ ที่พบได้ในสถานที่ทำงาน จึงถือว่าเป็นประโยชน์ต่อคนทำงานทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัยอย่างมาก

ด้วยเห็นความสำคัญขององค์ความรู้ทางด้านพิษวิทยาที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัยดังที่กล่าวมา มูลนิธิสัมมาอาชีวะจึงได้จัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษจากการทำงานขึ้น ในชื่อ “ฐานข้อมูลพิษวิทยาอาชีพ (Occupational Toxicology Database)” หรือเรียกโดยย่อว่าฐานข้อมูล “OCCTOX”

“ฐานข้อมูลพิษวิทยาอาชีพ (Occupational Toxicology Database)” เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 โดยเป็นฐานข้อมูลสาธารณะอยู่ในเว็บไซต์ของมูลนิธิสัมมาอาชีวะ (www.summacheeva.org) ซึ่งทางมูลนิธิเปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าดูข้อมูลได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในช่วงแรกของการจัดทำใช้ชื่อว่า “ฐานข้อมูลการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษ (Thailand’s Toxicological Profile Database) หรือเรียกโดยย่อว่าฐานข้อมูล “THAITOX” จนถึงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2561 จึงได้ทำการเปลี่ยนชื่อฐานข้อมูลเป็น “ฐานข้อมูลพิษวิทยาอาชีพ (Occupational Toxicology Database)” หรือเรียกโดยย่อว่าฐานข้อมูล “OCCTOX” แทน เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาภายในฐานข้อมูลมากขึ้น

นอกจากจะทำการเผยแพร่ออนไลน์ทางเว็บไซต์ของมูลนิธิสัมมาอาชีวะแล้ว มูลนิธิสัมมาอาชีวะยังได้นำเนื้อหาในฐานข้อมูลมารวมเล่มจัดพิมพ์เป็นหนังสือในชื่อ “พิษวิทยาอาชีพ” อีก 4 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2554 [2], พ.ศ. 2555 [3], พ.ศ. 2556 [4], และ พ.ศ. 2561 [5] อีกด้วย

เอกสารอ้างอิง

  1. วิลาวัณย์ จึงประเสริฐ, สุรจิต สุนทรธรรม, บรรณาธิการ. อาชีวเวชศาสตร์ ฉบับพิษวิทยา – โครงการตำรากรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. นนทบุรี: ไซเบอร์ เพรส; 2542.

  2. วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์, สุทธิพัฒน์ วงศ์วิทย์วิโชติ, บรรณาธิการ. พิษวิทยาอาชีพ ฉบับจัดทำ พ.ศ. 2554. ชลบุรี: มูลนิธิสัมมาอาชีวะ; 2554.

  3. วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์, สุทธิพัฒน์ วงศ์วิทย์วิโชติ, บรรณาธิการ. พิษวิทยาอาชีพ ฉบับจัดทำ 2. ชลบุรี: มูลนิธิสัมมาอาชีวะ; 2555.

  4. วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์, สุทธิพัฒน์ วงศ์วิทย์วิโชติ, บรรณาธิการ. พิษวิทยาอาชีพ ฉบับจัดทำ 3. ชลบุรี: มูลนิธิสัมมาอาชีวะ; 2556.

  5. มูลนิธิสัมมาอาชีวะ. พิษวิทยาอาชีพ พ.ศ. 2561. พิมพ์ครั้งที่ 4. ชลบุรี: มูลนิธิสัมมาอาชีวะ; 2561.