คำแนะนำในการประเมินทางการแพทย์ผู้ใช้อุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจ - การประเมินของแพทย์

หนังสือเผยแพร่โดยมูลนิธิสัมมาอาชีวะ

ชื่อหนังสือ: คำแนะนำในการประเมินทางการแพทย์ผู้ใช้อุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจ - การประเมินของแพทย์ (Guidance for Medical Evaluation of Respirator Users - Physician's Assessment)

คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลด

ชื่อหนังสือ

คำแนะนำในการประเมินทางการแพทย์ผู้ใช้อุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจ - การประเมินของแพทย์ (Guidance for Medical Evaluation of Respirator Users - Physician's Assessment)

เรียบเรียงโดย

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ

วันที่เผยแพร่

9 เมษายน พ.ศ. 2562

จำนวนหน้า

87 หน้า

เกี่ยวกับเนื้อหา

การประเมินทางการแพทย์ (Medical evaluation) เป็นกระบวนการสำคัญอย่างหนึ่งที่สถานประกอบการจัดให้มีขึ้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อสุขภาพและชีวิตของคนทำงานผู้ใช้อุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจ (Respirator) ในการประเมินทางการแพทย์นั้นนิยมใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการประเมินภาวะสุขภาพของคนทำงาน และในบางครั้งจะมีคนทำงานบางส่วนที่ต้องเข้าพบแพทย์เพื่อทำการตรวจประเมินโดยละเอียด ซึ่งกระบวนการที่คนทำงานมาพบแพทย์เพื่อทำการตรวจประเมินโดยละเอียดนั้นเรียกว่าการตรวจทางการแพทย์ (Medical examination)

ในการประเมินทางการแพทย์นั้น แพทย์จะต้องใช้หลักวิชาทางการแพทย์ในการพิจารณาว่าคนทำงานจะสามารถสวมใส่อุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจชนิดที่สถานประกอบการมอบหมายให้ใช้ ทำงานในลักษณะที่สถานประกอบการมอบหมายให้ทำได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ มีข้อจำกัดที่จะต้องปฏิบัติเพิ่มเติมเพื่อให้คนทำงานสามารถใช้อุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจทำงานได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ คำแนะนำฉบับนี้ได้เสนอแนะแนวทางในการพิจารณาสำหรับแพทย์ เพื่อใช้ในการประเมินทางการแพทย์ผู้ใช้อุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจที่เหมาะสมกับประเทศไทยเอาไว้