คำแนะนำในการประเมินทางการแพทย์ผู้ใช้อุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจ - การประเมินของแพทย์

หนังสือเผยแพร่โดยมูลนิธิสัมมาอาชีวะ

ชื่อหนังสือ: คำแนะนำในการประเมินทางการแพทย์ผู้ใช้อุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจ - การประเมินของแพทย์ (Guidance for Medical Evaluation of Respirator Users - Physician's Assessment)

คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลด

ชื่อหนังสือ

คำแนะนำในการประเมินทางการแพทย์ผู้ใช้อุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจ - การประเมินของแพทย์ (Guidance for Medical Evaluation of Respirator Users - Physician's Assessment)

เรียบเรียงโดย

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ

วันที่เผยแพร่

8 กันยายน พ.ศ. 2563

จำนวนหน้า

174 หน้า

เกี่ยวกับเนื้อหา

การประเมินทางการแพทย์ (Medical evaluation) เป็นการดำเนินการอย่างหนึ่งที่สถานประกอบการจัดขึ้น เพื่อมุ่งหวังให้คนทำงานผู้ใช้อุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจ (Respirator) เกิดความปลอดภัยในการทำงาน โดยการประเมินทางการแพทย์นั้น เป็นการเปิดโอกาสให้แพทย์ได้ทำการประเมินภาวะสุขภาพของคนทำงานแต่ละราย ว่ามีปัญหาทางด้านสุขภาพที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการสวมใส่อุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจทำงานหรือไม่ หรือมีข้อจำกัดในการทำงานอันเนื่องมาจากภาวะสุขภาพหรือไม่ การประเมินทางการแพทย์ควรจัดขึ้นก่อนที่คนทำงานจะสวมใส่อุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจทำงานในครั้งแรก และอาจจัดการประเมินซ้ำได้อีกเป็นระยะตามความเหมาะสม การประเมินทางการแพทย์มีส่วนช่วยให้คนทำงานลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายจากการสวมใส่อปกรณ์ปกป้องระบบหายใจทำงานในบรรยากาศที่มีสิ่งปนเปื้อน

ในการประเมินทางการแพทย์นั้น แพทย์ผู้ทำการประเมินควรมีความรู้ความเข้าใจในหลักการทำงานพื้นฐานของอุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจแต่ละชนิด และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะสุขภาพแบบต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดข้อจำกัดในการทำงานสวมใส่อุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจ เพื่อให้สามารถทำการประเมินได้อย่างเหมาะสม หากแพทย์ผู้ทำการประเมินมีความรู้ความเข้าใจที่ดี ประกอบกับได้รับข้อมูลเกี่ยวกับภาวะสุขภาพของคนทำงานที่ครบถ้วน และได้รับข้อมูลลักษณะของงานที่เพียงพอ ก็มีแนวโน้มที่จะสามารถทำการประเมินโดยได้ผลออกมาแม่นยำ

ด้วยเห็นถึงความสำคัญของการประเมินทางการแพทย์ผู้ใช้อุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจ โดยเฉพาะในส่วนความรู้ความเข้าใจของแพทย์ มูลนิธิสัมมาอาชีวะจึงได้จัดทำ “คำแนะนำในการประเมินทางการแพทย์ผู้ใช้อุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจ – การประเมินของแพทย์” ฉบับนี้ขึ้น มุ่งหวังให้เป็นส่วนช่วยในการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ และเพื่อให้แพทย์ใช้เป็นแหล่งข้อมูลประกอบการประเมินทางการแพทย์ผู้ใช้อุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจให้กับคนทำงานในประเทศไทย

มูลนิธิสัมมาอาชีวะขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำคำแนะนำฉบับนี้ทุกท่านเป็นอย่างสูง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำแนะนำฉบับนี้ จะเป็นเครื่องสนับสนุนให้แพทย์ผู้ทำการประเมิน สามารถทำการประเมินทางการแพทย์ผู้ใช้อุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจให้กับคนทำงานในประเทศไทยได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะช่วยให้คนทำงานผู้สวมใส่อุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจมีความปลอดภัยในการทำงานมากยิ่งขึ้น