คำชี้แจง

ฐานข้อมูล OCCTOX โดยมูลนิธิสัมมาอาชีวะ

occupational toxicology database by summacheeva foundation

คำชี้แจง

เรียบเรียงโดย นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์

วันที่เผยแพร่ 18 พฤศจิกายน 2556 ||||| ปรับปรุงครั้งล่าสุด 16 สิงหาคม 2561

แหล่งที่มา หนังสือพิษวิทยาอาชีพ (พิมพ์ครั้งที่ 5)


  1. ฐานข้อมูลพิษวิทยาอาชีพ (Occupational Toxicology Database) หรือที่ต่อไปนี้จะเรียกโดยย่อว่าฐานข้อมูล “OCCTOX” นี้ เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลพิษของสารเคมีชนิดต่างๆ ที่พบได้ในการทำงานทั้งในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลให้กับบุคลากรทางสาธารณสุข เช่น แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย นักอาชีวอนามัย นักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม นักวิชาการสาธารณสุข หน่วยกู้ชีพ รวมถึงบุคคลที่สนใจ ในการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยที่ได้รับพิษจากสารเคมีเหล่านี้

  2. เนื้อหาภายในฐานข้อมูล จะเน้นที่อาการพิษของสารเคมีที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย และวิธีการดูแลรักษา การล้างตัว การปฐมพยาบาล การให้ยา รวมถึงการให้สารต้านพิษแก่ผู้ป่วย รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติทางเคมีจะมีการกล่าวถึงเฉพาะในเบื้องต้นเท่านั้น คุณสมบัติทางเคมีบางอย่าง เช่น จุดหลอมเหลว จุดวาบไฟ อาจไม่ได้แสดงไว้ รายละเอียดเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อม เช่น อัตราการกระจายตัวในอากาศ ค่าครึ่งชีวิตในดินและน้ำของสารเคมีแต่ละตัว จะมีการกล่าวถึงเฉพาะในกรณีที่เกี่ยวข้องกับอาการเจ็บป่วยเท่านั้น ไม่ได้แสดงรายละเอียดไว้ทั้งหมดเช่นกัน

  3. ฐานข้อมูลนี้จัดทำโดยมูลนิธิสัมมาอาชีวะ ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร การจัดทำฐานข้อมูลนี้เป็นไปเพื่อสาธารณะประโยชน์ และการเผยแพร่ทำแบบสาธารณะ การเผยแพร่ข้อมูลของฐานข้อมูลนี้อยู่ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา 3.0 ประเทศไทย (CC BY 3.0 TH) ซึ่งอนุญาตให้นำข้อมูลไปใช้อ้างอิง ทำซ้ำ ดัดแปลง และเผยแพร่ต่อได้ โดยต้องระบุอ้างอิงที่มา การนำข้อมูลจากฐานข้อมูลนี้ไปใช้สามารถทำได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และหากมีการอ้างอิงแหล่งที่มาแล้ว ผู้นำข้อมูลไปใช้ไม่จำเป็นต้องแจ้งแก่มูลนิธิสัมมาอาชีวะก่อนนำไปใช้ ผู้นำข้อมูลไปใช้สามารถนำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ในการเรียน การสอน การทำงาน การจัดนิทรรศการ การอบรมให้ความรู้ หรือกิจกรรมอันเป็นประโยชน์อื่นๆ ได้

  4. ความรับผิดชอบในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษนั้น ขึ้นอยู่กับแพทย์เจ้าของไข้ที่เป็นผู้ดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นหลัก ฐานข้อมูลนี้เป็นแต่เพียงแหล่งข้อมูลที่จะช่วยสนับสนุนให้การดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นไปได้โดยสะดวกขึ้นเท่านั้น มูลนิธิสัมมาอาชีวะ คณะผู้เรียบเรียงเนื้อหาทุกท่าน รวมถึงองค์กรทุกแห่งที่คณะผู้เรียบเรียงเนื้อหาสังกัดอยู่ จะไม่รับผิดชอบต่อผลเสียใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย จากการใช้ข้อมูลในฐานข้อมูลนี้ประกอบการดูแลรักษา