พระราชบัญญัติประกันสังคม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2533) - ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2558)

ของดีแบ่งปันโดยมูลนิธิสัมมาอาชีวะ

พระราชบัญญัติประกันสังคม เป็นกฎหมายแม่บทในการดำเนินงานด้านประกันสังคมของประเทศไทย บทบัญญัติในพระราชบัญญัติฉบับนี้ ทำให้เกิดการจัดตั้งสำนักงานประกันสังคมและกองทุนประกันสังคมขึ้น ทำให้เกิดการดูแลทั้งในเรื่องสวัสดิการและสุขภาพให้กับผู้ประกันตน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานในระบบที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบการทั่วประเทศ ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ รวมถึงลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐบางตำแหน่ง ซึ่งผู้ประกันตนเหล่านี้ เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศชาติ


*** ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ***

พระราชบัญญัติประกันสังคม ออกมาในครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 ปัจจุบันมีการปรับปรุงแก้ไขถึงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2558)

มูลนิธิสัมมาอาชีวะขออนุญาตแจกจ่ายไว้ เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ที่ทำงานทางด้านอาชีวอนามัยทุกท่านครับ

ดาวน์โหลดเอกสารได้โดยกดลิงค์ข้างล่างนี้เลยครับ

พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533

พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537

พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542

พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558