แนวทางการตรวจและแปลผลสมรรถภาพการมองเห็นในงานอาชีวอนามัย

หนังสือเผยแพร่โดยมูลนิธิสัมมาอาชีวะ

ชื่อหนังสือ: แนวทางการตรวจและแปลผลสมรรถภาพการมองเห็นในงานอาชีวอนามัย (Guideline for Standardization and Interpretation of Vision Tests in the Occupational Health Setting)

คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลด

ชื่อหนังสือ

แนวทางการตรวจและแปลผลสมรรถภาพการมองเห็นในงานอาชีวอนามัย (Guideline for Standardization and Interpretation of Vision Tests in the Occupational Health Setting)

เรียบเรียงโดย

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ

วันที่เผยแพร่

15 กันยายน พ.ศ. 2562

จำนวนหน้า

22 หน้า

เกี่ยวกับเนื้อหา

การตรวจสมรรถภาพการมองเห็น เป็นการตรวจทางการแพทย์อย่างหนึ่งที่มีความสำคัญในการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย เนื่องจากเป็นการตรวจที่ช่วยประเมินว่าคนทำงานมีการมองเห็นชัดเจนเพียงใด และสมรรถภาพการมองเห็นนั้น เพียงพอที่จะทำให้ทำงานได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ รวมถึงเป็นการคัดกรองความผิดปกติของการมองเห็นในด้านต่างๆ ซึ่งอาจสามารถทำการแก้ไขให้ดีขึ้นหรือรักษาให้หายได้

โดยทั่วไปการตรวจสมรรถภาพการมองเห็นในงานอาชีวอนามัยนั้นจะเป็นการตรวจในระดับการคัดกรองโรค ซึ่งเป็นการตรวจที่ทำได้ง่าย รวดเร็ว เสียค่าใช้จ่ายไม่มาก และไม่ทำให้คนทำงานเจ็บตัว แต่แม้ว่าจะเป็นการตรวจที่ทำได้ไม่ยากนัก ในเรื่องเทคนิคการตรวจที่ถูกต้อง และเกณฑ์ในการแปลผลที่เหมาะสม เป็นมาตรฐานเดียวกัน ก็มีความสำคัญที่จะทำให้การตรวจสมรรถภาพการมองเห็นในงานอาชีวอนามัยมีความน่าเชื่อถือ สามารถนำมาใช้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของคนทำงานและนายจ้างได้จริง

ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญ ในประเด็นเทคนิคการตรวจและเกณฑ์การแปลผลการตรวจสมรรถภาพการมองเห็นในงานอาชีวอนามัย มูลนิธิสัมมาอาชีวะ จึงได้จัดทำหนังสือ “แนวทางการตรวจและแปลผลสมรรถภาพการมองเห็นในงานอาชีวอนามัย” ฉบับนี้ขึ้น เพื่อหวังให้เป็นแนวทางในเบื้องต้น เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านอาชีวอนามัยใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิง ในการตรวจและแปลผลสมรรถภาพการมองเห็นในงานอาชีวอนามัยของประเทศไทยให้เหมาะสมและถูกต้องตรงกัน

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือ “แนวทางการตรวจและแปลผลสมรรถภาพการมองเห็นในงานอาชีวอนามัย” ฉบับนี้ จะให้ประโยชน์กับผู้ทำงานด้านอาชีวอนามัยของประเทศไทยได้บ้างไม่มากก็น้อย