สรุปข้อมูลสถิติโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมจากระบบเฝ้าระวัง รง.506/2

ของดีแบ่งปันโดยมูลนิธิสัมมาอาชีวะ

ระบบเฝ้าระวังเชิงรับ รง.506/2 เป็นระบบเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมระบบหนึ่งของประเทศไทย ดำเนินการโดยสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ซึ่งมีจุดมุ่งหมายหลักในการเฝ้าระวังป้องกันโรคกลุ่ม envocc ต่างๆ

อย่างไรก็ตาม ผลจากการดำเนินการระบบเฝ้าระวังนี้ ทำให้ประเทศได้ข้อมูลสถิติจำนวนโรคทางด้าน envocc มาด้วย แม้ว่าตัวเลขสถิติอาจน้อยกว่าจำนวนโรคที่เกิดขึ้นจริงทั้งประเทศ เนื่องจากระบบยังมีข้อจำกัดในการรายงานข้อมูลอยู่บ้าง แต่ก็เป็นระบบที่สามารถบอกแนวโน้มโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยได้ดี

ลิขสิทธิ์ของเอกสารชุดนี้ เป็นของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค มูลนิธิสัมมาอาชีวะได้รับอนุญาตจาก ท่านอาจารย์แสงโฉม ศิริพานิช ผู้สรุปข้อมูลให้ดำเนินการเผยแพร่ได้ จึงขออนุญาตทำการเผยแพร่ไว้ เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ที่ทำงานทางด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมทุกท่านครับ

ดาวน์โหลดเอกสาร