แผ่นข้อมูลสรุปการตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับสารเคมีอันตราย โดย พญ.ดาริกา วอทอง

ของดีแบ่งปันโดยมูลนิธิสัมมาอาชีวะ

ขอเชิญดาวน์โหลดแผ่นข้อมูลสรุปการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อดูระดับสารเคมีหรือสารเมตาโบไลต์ในร่างกาย ตามมาตรฐานขององค์กร American Conference of Governmental Industrial Hygienist (ACGIH) - BEI 2013 เปรียบเทียบกับสารเคมีอันตรายที่กำหนดไว้ตามกฎหมายไทย คือ ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดสารเคมีอันตรายที่ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสุขภาพของลูกจ้าง พ.ศ. 2552

ข้อมูลสรุปโดย พญ.ดาริกา วอทอง ขอเชิญดาวน์โหลดได้ตามลิงค์ข้างล่างนี้เลยครับ

ดาวน์โหลดแผ่นข้อมูล