แบบประเมินผู้ป่วยกลับเข้าทำงาน (Return to Work Assessment Form)

ของดีแบ่งปันโดยมูลนิธิสัมมาอาชีวะ

แบบประเมินผู้ป่วยกลับเข้าทำงาน (Return to Work Assessment Form) เป็นแบบฟอร์มสำหรับแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ใช้ในการตรวจประเมินผู้ป่วยกลับเข้าทำงาน (Return to Work Examination) ในผู้ป่วยกลุ่มที่มีอาการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยค่อนข้างรุนแรงหรือมีความสำคัญ เพื่อให้นายจ้างทราบได้ว่าผู้ป่วยจะสามารถกลับไปทำงานได้หรือไม่ หรือต้องดำเนินการอย่างไรต่อไป

แบบฟอร์มนี้ออกแบบโดย นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์ แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ เผยแพร่เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559

เผยแพร่โดยมูลนิธิสัมมาอาชีวะ อนุญาตให้นำไปใช้ได้โดยไม่สงวนลิขสิทธิ์

ดาวน์โหลดแบบประเมินผู้ป่วยกลับเข้าทำงาน