การประเมินความเสี่ยงทางด้านการยศาสตร์

หนังสือเผยแพร่โดยมูลนิธิสัมมาอาชีวะ

ชื่อหนังสือ: การประเมินความเสี่ยงทางด้านการยศาสตร์ (Ergonomics Risk Assessment)

book_ergonomics_risk.pdf

[หมายเหตุ เผยแพร่โดยได้รับอนุญาตจาก รศ.ดร.ปวีณา มีประดิษฐ์ เจ้าของลิขสิทธิ์แล้ว]