การประเมินความเสี่ยงทางด้านการยศาสตร์

หนังสือเผยแพร่โดยมูลนิธิสัมมาอาชีวะ

ชื่อหนังสือ: การประเมินความเสี่ยงทางด้านการยศาสตร์ (Ergonomics Risk Assessment)

คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลด

ชื่อหนังสือ

การประเมินความเสี่ยงทางด้านการยศาสตร์ (Ergonomics Risk Assessment)

เรียบเรียงโดย

รศ.ดร.ปวีณา มีประดิษฐ์

วันที่เผยแพร่

24 กันยายน พ.ศ. 2561

จำนวนหน้า

142 หน้า

เกี่ยวกับเนื้อหา

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการเรียนการสอนรายวิชาการยศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชาที่ว่าด้วยการจัดสภาพการทำงานให้มีความเหมาะสมและปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน การประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์จึงเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานดังกล่าว เนื่องจากเป็นขั้นตอนของการชี้บ่งให้เห็นถึงสภาพปัญหา ความรุนแรงของปัญหา และสาเหตุของปัญหาซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงทางด้านการยศาสตร์มีอยู่มากมายหลายชนิด การเลือกนำไปใช้ต้องพิจารณาความเหมาะสมหลายประการ ซึ่งในหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้ดำเนินการรวบรวม และทำการวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ง่ายในการนำไปปฏิบัติ อีกทั้งยังมีตัวอย่างการประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ด้วยเครื่องมือนั้นๆ รวมถึงตัวอย่างของการศึกษาที่มีการนำเครื่องมือดังกล่าวไปใช้ประกอบในการปรับปรุงสภาพการทำงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน และยังเสนอแนวทางจัดการความเสี่ยงด้านการยศาสตร์แบบใช้หลักการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน

เนื้อหาทั้งหมดของหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนได้เรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์ และความเข้าใจของตัวเอง ดังนั้นหากมีข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยและน้อมรับความผิดพลาดนั้นแต่เพียงผู้เดียว ในส่วนของคุณงามความดีที่จะมีเกิดขึ้นจากหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนขอมอบให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งที่ระบุไว้ในหนังสือและที่ไม่อาจกล่าวนามได้ทุกท่าน รวมถึงผู้ที่เป็นกำลังใจสูงสุดในการทำงานคือ พ่อ แม่ รวมถึงเพื่อร่วมงานทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านทุกท่านจะได้รับประโยชน์ และสามารถนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานต่อไป

[หมายเหตุ เผยแพร่โดยได้รับอนุญาตจาก รศ.ดร.ปวีณา มีประดิษฐ์ เจ้าของลิขสิทธิ์แล้ว]