ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย

ของดีแบ่งปันโดยมูลนิธิสัมมาอาชีวะ

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560) เป็นกฎหมายที่กำหนดค่าขีดจำกัดของระดับสารเคมีอันตรายชนิดต่างๆ ในบรรยากาศภายในสถานประกอบการ ซึ่งเป็นการคุ้มครองลูกจ้างให้ได้รับความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี

มูลนิธิสัมมาอาชีวะขออนุญาตแจกจ่ายไว้ เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ที่ทำงานทางด้านอาชีวอนามัยทุกท่าน สามารถดาวน์โหลดได้โดยกดลิงค์ข้างล่างนี้เลยครับ

ดาวน์โหลดประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน