ของดีแบ่งปัน

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ - รวมความรู้ด้านอาชีวเวชศาสตร์

เนื้อหาสาระอันหลากหลาย รวบรวมของดีมาแบ่งปันไว้ โดยมูลนิธิสัมมาอาชีวะ

แบบฟอร์มการตรวจทางด้านอาชีวอนามัย ฉบับ 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ)

แบบบันทึกข้อมูลการเดินสำรวจสถานประกอบการ (Walkthrough Survey Form)

แบบประเมินผู้ป่วยกลับเข้าทำงาน (Return to Work Assessment Form)

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการตรวจสุขภาพลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง พ.ศ. 2563

พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย

พระราชบัญญัติประกันสังคม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2533) - ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2558)

พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537

แผ่นงาน MS Excel 2007 สำหรับวิเคราะห์ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยินเปรียบเทียบกันหลายปี

แผ่นงาน MS Excel 2007 สำหรับวิเคราะห์ผลการตรวจสไปโรเมตรีย์ในงานอาชีวอนามัย

แผ่นข้อมูลสรุปการตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับสารเคมีอันตราย โดย พญ.ดาริกา วอทอง

กฎหมายการตรวจสุขภาพการทำงานในที่อับอากาศ งานดำน้ำ งานเดินเรือทะเล

บทความ: ผลต่อสุขภาพจากรังสี โดย นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์

สรุปข้อมูลสถิติโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมจากระบบเฝ้าระวัง รง.506/2

ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม หลักเกณฑ์การชี้บ่งอันตราย พ.ศ. 2543

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการประเมินความเสี่ยงด้านสารเคมี พ.ศ. 2555

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องแนวปฏิบัติการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง พ.ศ. 2555

พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องกำหนดสารเคมีอันตรายที่ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสุขภาพ พ.ศ. 2552

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องกำหนดชนิดโรคจากการทำงาน พ.ศ. 2550

แบบสมุดสุขภาพประจำตัวของลูกจ้าง ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2551