กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการตรวจสุขภาพลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง พ.ศ. 2563

ของดีแบ่งปันโดยมูลนิธิสัมมาอาชีวะ

(เผยแพร่โดย มูลนิธิสัมมาอาชีวะ วันที่เผยแพร่ 3 พฤศจิกายน 2563)

"กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการตรวจสุขภาพลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง พ.ศ. 2563" เป็นกฎหมายลูกที่ออกโดยอาศัยอำนาจตาม "พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554" เนื้อหาของกฎหมายฉบับนี้ กล่าวถึงการกำหนดมาตรฐานในการตรวจสุขภาพลูกจ้าง

กฎหมายฉบับนี้ถือว่าเป็นกฎหมายที่ออกมาทดแทน "กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างและส่งผลการตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. 2547" ซึ่งเป็นกฎหมายเก่าที่ได้ถูกยกเลิกไปแล้ว และเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพลูกจ้างที่ใช้ในประเทศไทยในอดีต

มูลนิธิสัมมาอาชีวะขออนุญาตแจกจ่าย "กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการตรวจสุขภาพลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง พ.ศ. 2563" ไว้เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ที่ทำงานด้านอาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัยทุกท่าน สามารถดาวน์โหลดได้โดยกดลิงค์ข้างล่างนี้

ดาวน์โหลดกฎกระทรวง