คำแนะนำในการประเมินทางการแพทย์ผู้ใช้อุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจ - แบบสอบถามที่แนะนำ

หนังสือเผยแพร่โดยมูลนิธิสัมมาอาชีวะ

ชื่อหนังสือ: คำแนะนำในการประเมินทางการแพทย์ผู้ใช้อุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจ - แบบสอบถามที่แนะนำ (Guidance for Medical Evaluation of Respirator Users - Recommended Questionnaires)

คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลด

ชื่อหนังสือ

คำแนะนำในการประเมินทางการแพทย์ผู้ใช้อุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจ - แบบสอบถามที่แนะนำ (Guidance for Medical Evaluation of Respirator Users - Recommended Questionnaires)

เรียบเรียงโดย

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ

วันที่เผยแพร่

3 ธันวาคม พ.ศ. 2562

จำนวนหน้า

58 หน้า

เกี่ยวกับเนื้อหา

คนทำงานที่สัมผัสสิ่งคุกคามต่อสุขภาพที่เป็นสารเคมีอันตรายและอนุภาคทางชีวภาพนั้น มักจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจ เพื่อป้องกันผลเสียต่อสุขภาพที่เกิดขึ้นได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว แต่ในการใช้อุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจ ผู้ใช้จำเป็นต้องรับภาระทางร่างกายและจิตใจเนื่องจากการสวมใส่อุปกรณ์เหล่านี้เพิ่มขึ้น ทำให้ผู้ใช้อุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจจำเป็นต้องมีความพร้อมทางด้านสุขภาพอย่างเพียงพอเช่นกัน จึงจะสามารถใช้อุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจได้ด้วยความปลอดภัย “การประเมินทางการแพทย์ (Medical evaluation)” เป็นกระบวนการที่ถูกนำมาใช้ในการพิจารณาความพร้อมทางด้านสุขภาพของผู้ใช้อุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจ ซึ่งจัดได้ว่าเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญต่อความปลอดภัยของคนทำงาน คำแนะนำฉบับนี้ได้เสนอแนะแนวปฏิบัติในการประเมินทางการแพทย์ให้กับผู้ใช้อุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจที่เหมาะสมสำหรับสถานประกอบการในประเทศไทยไว้ และได้เสนอแนะแบบสอบถามที่สามารถนำมาใช้ในการประเมินทางการแพทย์ให้กับคนทำงานที่เป็นผู้ใช้อุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจในประเทศไทยไว้ด้วย