คำแนะนำในการประเมินทางการแพทย์ผู้ใช้อุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจ - แบบสอบถามที่แนะนำ

หนังสือเผยแพร่โดยมูลนิธิสัมมาอาชีวะ

ชื่อหนังสือ: คำแนะนำในการประเมินทางการแพทย์ผู้ใช้อุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจ - แบบสอบถามที่แนะนำ (Guidance for Medical Evaluation of Respirator Users - Recommended Questionnaires)

คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลด

ชื่อหนังสือ

คำแนะนำในการประเมินทางการแพทย์ผู้ใช้อุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจ - แบบสอบถามที่แนะนำ (Guidance for Medical Evaluation of Respirator Users - Recommended Questionnaires)

เรียบเรียงโดย

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ

วันที่เผยแพร่

3 ธันวาคม พ.ศ. 2562

จำนวนหน้า

60 หน้า

เกี่ยวกับเนื้อหา

การสวมใส่อุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจ (Respirator) แม้จะทำให้คนทำงานลดการสูดดมสิ่งปนเปื้อนอันตรายที่ลอยอยู่ในอากาศเข้าสู่ร่างกายได้ แต่ก็ทำให้เกิดภาระทางร่างกายและจิตใจต่อผู้สวมใส่ได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น ภาระจากการหายใจผ่านแรงต้านของอุปกรณ์ ภาระจากการแบกน้ำหนักของอุปกรณ์ หรือทางจิตใจอาจกระตุ้นอาการหวาดกลัวที่แคบได้ในคนทำงานบางราย เป็นต้น เมื่อประกอบกับปัจจัยส่งเสริมบางอย่างที่พบได้บ่อยในสถานที่ทำงาน อย่างการทำงานหนัก หรือสภาพอากาศร้อน ก็อาจทำให้คนทำงานผู้ใช้อุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจบางรายที่มีปัญหาสุขภาพอยู่เดิม เกิดอาการกำเริบหรืออันตรายขึ้นได้

ในการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการสวมใส่อุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจนั้น สถานประกอบการสามารถทำได้โดยการจัดการประเมินทางการแพทย์ (Medical evaluation) โดยการประเมินทางการแพทย์นี้ เป็นกิจกรรมที่สถานประกอบการเปิดโอกาสให้แพทย์ได้ใช้หลักวิชาทางกาแพทย์ เพื่อประเมินภาวะสุขภาพของคนทำงานแต่ละราย ว่ามีปัญหาด้านสุขภาพที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการสวมใส่อุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจทำงานหรือไม่ หรือมีข้อจำกัดในการทำงานอันเนื่องมาจากภาวะสุขภาพหรือไม่ การประเมินทางการแพทย์ควรจัดขึ้นก่อนที่คนทำงานจะสวมใส่อุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจทำงานเป็นครั้งแรก และอาจจัดการประเมินซ้ำได้เป็นระยะตามความเหมาะสม ในการประเมินนั้นนิยมใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการประเมินภาวะสุขภาพของคนทำงานในเบื้องต้น โดยการให้คนทำงานตอบแบบสอบถาม และให้แพทย์ผู้ทำการประเมินอ่านคำตอบจากแบบสอบถามนั้น หากแพทย์พบคำตอบของคนทำงานรายใดที่บ่งชี้ว่าอาจมีความเสี่ยงรุนแรงทางด้านสุขภาพ ก็จะนัดพบคนทำงานรายนั้นเพื่อทำการตรวจประเมินอย่างละเอียดต่อไป

สถานประกอบการในประเทศไทยที่มีความพร้อมและมาตรฐานในด้านความปลอดภัย สามารถจัดการประเมินทางการแพทย์ขึ้นได้เพื่อเป็นการดความเสี่ยงที่เกิดจากการสวมใส่อปกรณ์ปกป้องระบบหายใจให้กับคนทำงาน ด้วยเห็นถึงความสำคัญของการจัดการประเมินทางการแพทย์ มูลนิธิสัมมาอาชีวะจึงได้จัดทำ “คำแนะนำในการประเมินทางการแพทย์ผู้ใช้อุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจ – แบบสอบถามที่แนะนำ” ฉบับนี้ขึ้น โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการจัดการประเมินทางการแพทย์ผู้ใช้อุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจที่เหมาะกับสถานประกอบการในประเทศไทย และได้มีการแนะนำแบบสอบถามที่สามารถใช้ประกอบการประเมินทางการแพทย์ในประเทศไทยเอาไว้ด้วย

มูลนิธิสัมมาอาชีวะขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำคำแนะนำฉบับนี้ทุกท่านเป็นอย่างสูง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำแนะนำฉบับนี้ จะเป็นส่วนช่วยให้สถานประกอบการในประเทศไทย สามารถจัดการประเมินทางการแพทย์ผู้ใช้อุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจให้กับคนทำงานได้อย่างเหมาะสม