คำแนะนำเกี่ยวกับเชื้อเอชไอวีในสถานที่ทำงาน

หนังสือเผยแพร่โดยมูลนิธิสัมมาอาชีวะ

ชื่อหนังสือ: คำแนะนำเกี่ยวกับเชื้อเอชไอวีในสถานที่ทำงาน (Guidance for HIV in the Workplace)

book_hiv.pdf