คำแนะนำเกี่ยวกับเชื้อเอชไอวีในสถานที่ทำงาน

หนังสือเผยแพร่โดยมูลนิธิสัมมาอาชีวะ

ชื่อหนังสือ: คำแนะนำเกี่ยวกับเชื้อเอชไอวีในสถานที่ทำงาน (Guidance for HIV in the Workplace)

คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลด

ชื่อหนังสือ

คำแนะนำเกี่ยวกับเชื้อเอชไอวีในสถานที่ทำงาน (Guidance for HIV in the Workplace)

เรียบเรียงโดย

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ

วันที่เผยแพร่

11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

จำนวนหน้า

42 หน้า

เกี่ยวกับเนื้อหา

เชื้อเอชไอวีเป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่ทำให้เกิดกลุ่มอาการภูมิคุ้มกันบกพร่อง (หรือโรคเอดส์) เชื้อไวรัสชนิดนี้มีช่องทางติดต่อหลักคือทางเลือดและทางเพศสัมพันธ์ ผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวีนั้น หากดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้ดี และได้รับการรักษาโดยการกินยาต้านไวรัสแล้ว จะสามารถทำงานได้เช่นเดียวกันกับคนปกติทั่วไป ผู้ติดเชื้อเหล่านี้ยังคงสามารถเป็นกำลังแรงงานที่ขับเคลื่อนองค์กรและประเทศชาติให้พัฒนาไปข้างหน้า และเป็นผู้ที่ควรได้รับการคุ้มครองทางด้านสิทธิมนุษยชน การบังคับตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวีในผู้สมัครงานและในคนทำงานนั้น เป็นสิ่งที่สถานประกอบการต่างๆ ควรหลีกเลี่ยง เนื่องจากเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และนำไปสู่การเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อ การบริหารจัดการเกี่ยวกับเชื้อเอชไอวีที่ดีนั้น สถานประกอบการควรเน้นไปที่การให้ความรู้แก่คนทำงานเพื่อการป้องกันโรค การป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อภายในสถานประกอบการ และการช่วยเหลือคนทำงานที่เป็นผู้ติดเชื้อให้สามารถทำงานได้เป็นสำคัญ