คำแนะนำเกี่ยวกับเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในสถานที่ทำงาน

หนังสือเผยแพร่โดยมูลนิธิสัมมาอาชีวะ

ชื่อหนังสือ: คำแนะนำเกี่ยวกับเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในสถานที่ทำงาน (Guidance for Hepatitis B Virus in the Workplace)

book_hbv.pdf