คำแนะนำเกี่ยวกับเครื่อง AED ในสถานที่ทำงาน

หนังสือเผยแพร่โดยมูลนิธิสัมมาอาชีวะ

ชื่อหนังสือ: คำแนะนำเกี่ยวกับเครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าจากภายนอกร่างกายแบบอัตโนมัติในสถานที่ทำงาน (Guidance for Automated External Defibrillators in the Workplace)

book_aed.pdf