คำแนะนำเกี่ยวกับเครื่อง AED ในสถานที่ทำงาน

หนังสือเผยแพร่โดยมูลนิธิสัมมาอาชีวะ

ชื่อหนังสือ: คำแนะนำเกี่ยวกับเครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าจากภายนอกร่างกายแบบอัตโนมัติในสถานที่ทำงาน (Guidance for Automated External Defibrillators in the Workplace)

คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลด

ชื่อหนังสือ

ชื่อหนังสือ: คำแนะนำเกี่ยวกับเครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าจากภายนอกร่างกายแบบอัตโนมัติในสถานที่ทำงาน (Guidance for Automated External Defibrillators in the Workplace)

เรียบเรียงโดย

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ

วันที่เผยแพร่

10 มีนาคม พ.ศ. 2561

จำนวนหน้า

18 หน้า

เกี่ยวกับเนื้อหา

เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าจากภายนอกร่างกายแบบอัตโนมัติ หรือเครื่อง “AED” เป็นอุปกรณ์สำหรับช่วยชีวิตผู้ป่วยที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน โดยการวิเคราะห์และปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าสู่หัวใจของผู้ป่วย เครื่อง AED ทำงานได้เองโดยอัตโนมัติ จึงสามารถใช้ได้โดยบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ และได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตให้กับผู้ป่วยที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันได้จริง คำแนะนำฉบับนี้สนับสนุนให้สถานประกอบการทุกแห่งที่มีความพร้อมทางด้านการเงิน รวมถึงสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูง ทำการติดตั้งเครื่อง AED เอาไว้ภายในสถานประกอบการ