ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องแนวปฏิบัติการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง พ.ศ. 2555

ของดีแบ่งปันโดยมูลนิธิสัมมาอาชีวะ

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4409 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แนวปฏิบัติการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงด้านเคมีและกายภาพจากการประกอบอาชีพในสถานประกอบกิจการ

ประกาศกระทรวงอุตสากรรมฉบับนี้ เป็นแนวทางที่ช่วยให้สถานประกอบกิจการที่ต้องการได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ใช้ในการดูแลสุขภาพของพนักงานของตนเอง เนื้อหาภายในมีการอธิบายรายละเอียดในการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายแรงงานหลายฉบับที่ออกมาก่อนหน้า และมีการอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติในการตรวจสุขภาพไว้อย่างละเอียดด้วย

ดาวน์โหลดประกาศกระทรวง