คู่มืออาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลระยอง

หนังสือเผยแพร่โดยมูลนิธิสัมมาอาชีวะ

ชื่อหนังสือ: คู่มืออาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลระยอง (Occupational Health for Health Care Workers)

คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลด

ชื่อหนังสือ

คู่มืออาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลระยอง (Occupational Health for Health Care Workers)

เรียบเรียงโดย

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลระยอง

วันที่เผยแพร่

22 สิงหาคม พ.ศ. 2555

จำนวนหน้า

193 หน้า

เกี่ยวกับเนื้อหา

การดำเนินงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงพยาบาลนั้น เป็นกิจกรรมที่ควรส่งเสริมให้มีการปฏิบัติในโรงพยาบาลทุกแห่งของประเทศ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่จะช่วยให้บุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่ทำงานอยู่ภายในโรงพยาบาลนั้นมีสุขภาพดี แต่ปัญหาหนึ่งของการดำเนินงานด้านนี้ในประเทศไทยปัจจุบัน ก็คือการหาหนังสือที่เป็นภาษาไทยอ่านได้ค่อนข้างยาก ทำให้ผู้ปฏิบัติงานขาดแหล่งข้อมูลที่จะใช้ในการอ้างอิง

เนื่องจากโรงพยาบาลระยอง เป็นโรงพยาบาลที่มีการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยในโรงพยาบาลมาเป็นระยะเวลานาน กิจกรรมด้านอาชีวอนามัยที่ทำโดยโรงพยาบาลมีความก้าวหน้า เหมาะที่จะเป็นตัวอย่างอันดีแก่โรงพยาบาลอื่นๆ ที่สนใจจะพัฒนางานด้านนี้ และหนังสือ “คู่มืออาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลระยอง” เล่มนี้ ก็จัดว่าเป็นหนังสือวิชาการที่น่าสนใจ เรียบเรียงเนื้อหาโดยทีมพยาบาลอาชีวอนามัยของโรงพยาบาลผู้มีประสบการณ์ มูลนิธิสัมมาอาชีวะเล็งเห็นถึงประโยชน์ของหนังสือเล่มนี้ จึงได้ทำการขออนุญาตลิขสิทธิ์จากทางโรงพยาบาลระยอง เพื่อทำการจัดพิมพ์เผยแพร่ และแจกจ่ายออกไปในวงกว้างโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อประโยชน์แก่งานอาชีวอนามัยของประเทศ

การจัดพิมพ์ในปี พ.ศ. 2555 ครั้งนี้ เนื้อหาของหนังสือโดยรวม ยังคงเหมือนกับการพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2552 แต่ได้ทำการรวมหนังสือคู่มือเล่ม 1 และเล่ม 2 เข้าเป็นเล่มเดียวกันเพื่อให้ง่ายต่อการพกพา และจัดเรียงบทใหม่ให้ต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้เพิ่มเอกสารอ้างอิงและแก้ไขคำผิดให้มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้นด้วย มูลนิธิสัมมาอาชีวะ ขอขอบพระคุณทางโรงพยาบาลระยองเป็นอย่างสูง ที่ได้ให้โอกาสเรา ในการเผยแพร่หนังสือวิชาการอันมีคุณค่าเล่มนี้