กฎหมายการตรวจสุขภาพการทำงานในที่อับอากาศ งานดำน้ำ งานเดินเรือทะเล

ของดีแบ่งปันโดยมูลนิธิสัมมาอาชีวะ

กฎหมายทั้ง 3 ฉบับนี้ เป็นกฎหมายที่มีการกล่าวถึงการตรวจสุขภาพให้กับคนทำงานที่มีความเสี่ยงเฉพาะ 3 กลุ่ม คือ งานในที่อับอากาศ งานดำน้ำ และงานเดินเรือทะล มูลนิธิสัมมาอาชีวะขออนุญาตแจกจ่ายไว้ เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ที่ทำงานทางด้านอาชีวอนามัยทุกท่านครับ

*** ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 ***


กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศ พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลดกฎกระทรวง


ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง โรคที่ห้ามทำงานประดาน้ำ พ.ศ. 2553

ดาวน์โหลดประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขว่าด้วยใบรับรองแพทย์ของคนประจำเรือเพื่อแสดงว่ามีความพร้อมด้านสุขภาพในการทำงานบนเรือ (ลงวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559)

ดาวน์โหลดประกาศกระทรวงสาธารณสุข