หนังสือแจกฟรี

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ - อาชีวเวชศาสตร์คู่ศาสนา

หนังสือเผยแพร่โดยมูลนิธิสัมมาอาชีวะ ทุกเล่มแจกจ่ายเป็นการสาธารณะ สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี

การตรวจความชัดเจนในการมองเห็นในงานอาชีวอนามัย

วันที่เผยแพร่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562


การตรวจตาบอดสีในงานอาชีวอนามัย

วันที่เผยแพร่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562


แนวทางการตรวจสุขภาพคนทำงานบนที่สูง

วันที่เผยแพร่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2562


แนวทางการตรวจและแปลผลสมรรถภาพการมองเห็นในงานอาชีวอนามัย

วันที่เผยแพร่ 15 กันยายน พ.ศ. 2562


สมรรถนะแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ในประเทศไทย

วันที่เผยแพร่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562


Competencies of Occupational Physicians in Thailand

วันที่เผยแพร่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562


แรกเริ่มเรียนรู้อาชีวเวชศาสตร์

วันที่เผยแพร่ 20 เมษายน พ.ศ. 2562


คำแนะนำเกี่ยวกับเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในสถานที่ทำงาน

วันที่เผยแพร่ 12 เมษายน พ.ศ. 2562


คำแนะนำเกี่ยวกับเชื้อเอชไอวีในสถานที่ทำงาน

วันที่เผยแพร่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562


คำแนะนำเกี่ยวกับเครื่อง AED ในสถานที่ทำงาน

วันที่เผยแพร่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2561


พิษวิทยาอาชีพ

วันที่เผยแพร่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562


การตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของสารเคมีในอุตสาหกรรม

วันที่เผยแพร่ 5 มกราคม พ.ศ. 2562


แนวทางการตรวจสุขภาพคนทำงานในที่อับอากาศ

วันที่เผยแพร่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561


แนวทางการตรวจและแปลผลสมรรถภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมตรีย์ในงานอาชีวอนามัย

วันที่เผยแพร่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561


แนวทางการตรวจและแปลผลสมรรถภาพการได้ยินในงานอาชีวอนามัย

วันที่เผยแพร่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561


การประเมินความเสี่ยงทางด้านการยศาสตร์

วันที่เผยแพร่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561


การดูแลผู้ป่วยกลับเข้าทำงาน

วันที่เผยแพร่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2559


หลวงปู่หล้า ตอบปัญหาธรรมะ ปัญหาชาวบ้าน

วันที่เผยแพร่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2556


หลวงปู่หล้า ตอบปัญหาธรรมะ ไขข้อธรรม

วันที่เผยแพร่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2556


หลวงปู่หล้า ตอบปัญหาธรรมะ แนะทางวิปัสสนา

วันที่เผยแพร่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2556


คู่มือการประเมินความเสี่ยงจากการทำงานกลุ่มผู้ประกอบอาชีพเสริมสวย

วันที่เผยแพร่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556


คู่มือการประเมินความเสี่ยงจากการทำงานกลุ่มผู้ประกอบอาชีพผลิตน้ำยางพารา

วันที่เผยแพร่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556


คู่มืออาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลระยอง

วันที่เผยแพร่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2555


เวชปฏิบัติด้านอาชีวเวชศาสตร์

วันที่เผยแพร่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556


ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม

วันที่เผยแพร่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2558


อาชีวเวชศาสตร์กับพระพุทธศาสนา

วันที่เผยแพร่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555


ฝั่งฟาง

วันที่เผยแพร่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554


โอวาทสี่ของท่านเหลี่ยวฝาน

วันที่เผยแพร่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2554


คู่มือการลงรหัส ICD-10 สำหรับโรคจากการประกอบอาชีพ

วันที่เผยแพร่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2554