การตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของสารเคมีในอุตสาหกรรม

หนังสือเผยแพร่โดยมูลนิธิสัมมาอาชีวะ

ชื่อหนังสือ: การตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของสารเคมีในอุตสาหกรรม (Biomarker Testing of Industrial Chemicals)

book_biomarker.pdf