ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม หลักเกณฑ์การชี้บ่งอันตราย พ.ศ. 2543

ของดีแบ่งปันโดยมูลนิธิสัมมาอาชีวะ

ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การชี้บ่งอันตราย การประเมินความเสี่ยง และการจัดทำแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ. 2543 ฉบับนี้ เป็นระเบียบเก่าที่กล่าวถึงการชี้บ่งอันตรายด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่ Checklist, What If Analysis, Hazard and Operability Study (HAZOP), Fault Tree Analysis, Failure Modes and Effects Analysis (FMEA), และ Event Tree Analysis รวมถึงวิธีการประเมินความเสี่ยงโดยใช้การประเมินตามระดับคะแนน

มูลนิธิสัมมาอาชีวะขออนุญาตแจกจ่ายไว้ เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ที่ทำงานทางด้านอาชีวอนามัยทุกท่าน เผื่อว่าจะนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงานของท่านได้ ดาวน์โหลดได้โดยกดลิงค์ข้างล่างนี้ครับ

ดาวน์โหลดระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม