คู่มือการประเมินความเสี่ยงจากการทำงานกลุ่มผู้ประกอบอาชีพผลิตน้ำยางพารา

หนังสือเผยแพร่โดยมูลนิธิสัมมาอาชีวะ

ชื่อหนังสือ: คู่มือการประเมินความเสี่ยงจากการทำงานกลุ่มผู้ประกอบอาชีพผลิตน้ำยางพารา (Occupational Health Guide for Rubber Tapper)

คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลด

ชื่อหนังสือ

คู่มือการประเมินความเสี่ยงจากการทำงานกลุ่มผู้ประกอบอาชีพผลิตน้ำยางพารา (Occupational Health Guide for Rubber Tapper)

เรียบเรียงโดย

ศิรินทร์ทิพย์ ชาญด้วยวิทย์, ภัทราวดี จารวัฒนธรรม

วันที่เผยแพร่

30 สิงหาคม พ.ศ. 2556

จำนวนหน้า

58 หน้า

เกี่ยวกับเนื้อหา

ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีประโยชน์หลายอย่าง ประโยชน์หลักก็คือให้น้ำยางพารา ซึ่งนำมาทำเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าต่างๆ ได้มากมาย เช่น ล้อรถยนต์ ถุงมือ รองเท้า ชิ้นส่วนรถยนต์ ชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน นอกจากนี้ยางพารายังให้เนื้อไม้ที่สามารถนำมาใช้เป็นส่วนประกอบของบ้าน และทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้อีกด้วย ในการปลูกยางพารานั้น จัดว่าก่อผลกระทบต่อระบบนิเวศน์น้อยกว่าพืชเศรษกิจชนิดอื่น เพราะให้ร่มเงาแก่พื้นดิน และไม่ทำลายดินให้เสีย ร่องกลางของสวนยางพาราบางแห่งยังสามารถปลูกพืชชนิดอื่นร่วม เพื่อเป็นรายได้เสริมให้แก่เกษตรกรได้ด้วย

เนื่องจากประโยชน์ที่มีมากมายเช่นนี้ ในปัจจุบันจึงมีความนิยมปลูกยางพารากันในแทบทุกภาคของประเทศไทย ทำให้มีจำนวนผู้ประกอบอาชีพผลิตน้ำยางพารามากขึ้น แต่ในกิจกรรมการผลิตน้ำยางพารา ตั้งแต่การปลูกยาง กรีดน้ำยาง เก็บน้ำยาง ทำยางก้อน ทำยางแผ่น รวมถึงการกำจัดวัชพืชในสวนยาง ล้วนแล้วแต่มีโอกาสจะก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพได้ทั้งสิ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรต้องใส่ใจเช่นกัน

ในโอกาสที่กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลระยอง ได้จัดทำหนังสือเรื่อง “คู่มือการประเมินความเสี่ยงจากการทำงานกลุ่มผู้ประกอบอาชีพผลิตน้ำยางพารา” เล่มนี้ขึ้นมา ซึ่งเป็นหนังสือวิชาการที่ใช้ภาษาง่ายๆ เรียบเรียงโดยทีมนักวิชาการด้านอาชีวอนามัยที่มีประสบการณ์ของกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลระยอง มูลนิธิสัมมาอาชีวะเล็งเห็นถึงประโยชน์ของหนังสือเล่มนี้ ที่จะมีต่อผู้ประกอบอาชีพผลิตน้ำยางพาราทั่วประเทศ ให้ได้ทำงานกันอย่างปลอดโรคและปลอดภัย จึงได้ทำการขออนุญาตลิขสิทธิ์จากทางกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลระยอง เพื่อทำการจัดพิมพ์เผยแพร่และแจกจ่ายออกไปในวงกว้างโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย จึงเป็นที่มาของการจัดพิมพ์ในครั้งนี้

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ ขอขอบพระคุณคณะผู้จัดทำหนังสือ และกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลระยองเป็นอย่างสูง ที่ได้ให้อนุญาตมูลนิธิสัมมาอาชีวะ ในการจัดพิมพ์เผยแพร่หนังสือวิชาการอันมีคุณค่า ในการจัดพิมพ์หากว่ามีข้อผิดพลาดประการใด ทางมูลนิธิสัมมาอาชีวะต้องขออภัยเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ด้วย