คู่มือการประเมินความเสี่ยงจากการทำงานกลุ่มผู้ประกอบอาชีพผลิตน้ำยางพารา

หนังสือเผยแพร่โดยมูลนิธิสัมมาอาชีวะ

ชื่อหนังสือ: คู่มือการประเมินความเสี่ยงจากการทำงานกลุ่มผู้ประกอบอาชีพผลิตน้ำยางพารา (Occupational Health Guide for Rubber Tapper)

book_rubber.pdf