คู่มือการลงรหัส ICD-10 สำหรับโรคจากการประกอบอาชีพ

หนังสือเผยแพร่โดยมูลนิธิสัมมาอาชีวะ

ชื่อหนังสือ: คู่มือการลงรหัส ICD-10 สำหรับโรคจากการประกอบอาชีพ (ICD-10 for Occupational Health Conditions)

book_icd10.pdf