แนวทางการตรวจและแปลผลสมรรถภาพการได้ยินในงานอาชีวอนามัย

หนังสือเผยแพร่โดยมูลนิธิสัมมาอาชีวะ

ชื่อหนังสือ: แนวทางการตรวจและแปลผลสมรรถภาพการได้ยินในงานอาชีวอนามัย (Guideline for Standardization and Interpretation of Audiometry in Occupational Health Setting)

book_audiometry.pdf