เวชปฏิบัติด้านอาชีวเวชศาสตร์

หนังสือเผยแพร่โดยมูลนิธิสัมมาอาชีวะ

ชื่อหนังสือ: เวชปฏิบัติด้านอาชีวเวชศาสตร์ (Medical Practice in Occupational Medicine)

คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลด

ชื่อหนังสือ

เวชปฏิบัติด้านอาชีวเวชศาสตร์ (Medical Practice in Occupational Medicine)

เรียบเรียงโดย

วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์

วันที่เผยแพร่

27 ธันวาคม พ.ศ. 2556

จำนวนหน้า

35 หน้า

เกี่ยวกับเนื้อหา

อาชีวเวชศาสตร์ (Occupational medicine) เป็นศาสตร์ทางการแพทย์เฉพาะทางแขนงหนึ่ง ที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพของคนทำงาน การดำเนินงานทางด้านอาชีวเวชศาสตร์นั้น ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการป้องกันโรค โดยใช้หลักการทางด้านเวชศาสตร์ป้องกัน (Preventive medicine) เป็นหลัก แต่ก็มีงานในส่วนที่ครอบคลุมถึงการตรวจวินิจฉัย การรักษา และการฟื้นฟูสุขภาพ ของคนทำงานด้วย

ในการดำเนินงานทางด้านอาชีวเวชศาสตร์นั้น แม้ว่าในด้านหนึ่ง จะเป็นการดำเนินงานเชิงนโยบายในภาพกว้าง เช่น การทำวิจัย งานวางแผน งานผลักดันกฎหมาย หรืองานตรวจประเมินสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน ซึ่งไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการตรวจร่างกายของคนทำงานแต่ละบุคคลโดยตรง แต่ในอีกด้านหนึ่ง แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ก็ยังต้องมีบทบาท ในการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินภาวะสุขภาพของคนทำงาน ทั้งในกลุ่มที่ยังมีสุขภาพดีและกลุ่มที่เจ็บป่วยเป็นโรคแล้ว เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวังโรค การส่งเสริมสุขภาพ การวินิจฉัยโรค การรักษาโรค ไปจนถึงการฟื้นฟูสุขภาพของคนทำงาน แพทย์อาชีวเวชศาสตร์จึงยังจำเป็นต้องใช้ความรู้ความสามารถทางด้านเวชกรรม ซึ่งประกอบไปด้วย กระบวนการซักประวัติ การตรวจร่างกาย และการแปลผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ประกอบการทำเวชปฏิบัติของตนเองอยู่

หนังสือ “เวชปฏิบัติด้านอาชีวเวชศาสตร์” เล่มนี้ เป็นหนังสือที่กล่าวถึงงานทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ในส่วนของการดำเนินงานด้านเวชกรรม เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้กับแพทย์ผู้ปฏิบัติงานทางด้านอาชีวเวชศาสตร์รุ่นใหม่ ได้เห็นถึงความสำคัญของการทำงานอาชีวเวชศาสตร์ทางด้านนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นสิ่งสนับสนุนให้กับแพทย์ผู้ปฏิบัติงานทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ ได้มองเห็นแนวทางในการประกอบเวชปฏิบัติของตนเอง ซึ่งเป็นส่วนช่วยให้ระบบการดูแลสุขภาพคนทำงานของประเทศไทยดียิ่งขึ้นได้