การตรวจความชัดเจนในการมองเห็นในงานอาชีวอนามัย

หนังสือเผยแพร่โดยมูลนิธิสัมมาอาชีวะ

ชื่อหนังสือ: การตรวจความชัดเจนในการมองเห็นในงานอาชีวอนามัย (Visual Acuity Testing in the Occupational Health Setting)

คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลด

ชื่อหนังสือ

การตรวจความชัดเจนในการมองเห็นในงานอาชีวอนามัย (Visual Acuity Testing in the Occupational Health Setting)

เรียบเรียงโดย

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ

วันที่เผยแพร่

9 ตุลาคม พ.ศ. 2562

จำนวนหน้า

30 หน้า

เกี่ยวกับเนื้อหา

การตรวจความชัดเจนในการมองเห็นในงานอาชีวอนามัย (Visual acuity testing in the occupational health setting) เป็นการตรวจประเมินระดับสายตาของพนักงานที่มีความสำคัญในการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย เนื่องจากเป็นการตรวจอย่างง่ายที่ช่วยประเมินว่าคนทำงานมีการมองเห็นชัดเจนเพียงใด และระดับความชัดเจนในการมองเห็นนั้นเพียงพอที่จะทำให้ทำงานได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ ซึ่งการทำงานทุกชนิดปฏิเสธไม่ได้เลยว่าจำเป็นต้องใช้ความคมชัดในการมองเห็นเป็นส่วนสำคัญที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ดังนั้นการตรวจประเมินและแปลผลอย่างถูกต้องจึงเป็นส่วนที่สำคัญอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้ทางมูลนิธิสัมมาอาชีวะจึงได้จัดทำหนังสือ “การตรวจความชัดเจนในการมองเห็นในงานอาชีวอนามัย” ฉบับนี้ขึ้น มุ่งหวังเพื่อให้เป็นแนวทางสำหรับแพทย์ผู้ทำการตรวจสุขภาพ สถานพยาบาล และสถานประกอบการต่างๆ ได้ใช้เป็นแนวทางในการตรวจและแปลผลการตรวจความชัดเจนในการมองภาพในงานอาชีวอนามัยของประเทศไทยให้เหมาะสมและถูกต้องตรงกัน