แบบสมุดสุขภาพประจำตัวของลูกจ้าง ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2551

ของดีแบ่งปันโดยมูลนิธิสัมมาอาชีวะ

"ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบสมุดสุขภาพประจำตัวของลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง และแบบแจ้งผลการตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่พบความผิดปกติหรือความเจ็บป่วย การให้การรักษาพยาบาล และการป้องกันแก้ไข พ.ศ. 2551" แบบฟอร์มตามประกาศนี้นี้คือแบบสมุดสุขภาพประจำตัวของลูกจ้าง (หรือที่นิยมเรียกกันแบบย่อๆ ว่า "สมุดความเสี่ยง")

สมุดสุขภาพประจำตัวลูกจ้าง หรือ สมุดความเสี่ยงนี้ เป็นเอกสารที่ทางโรงงานจะต้องจัดทำให้กับลูกจ้างคนที่ทำงานสัมผัสสิ่งคุกคามต่อสุขภาพต่างๆ และเก็บไว้เป็นหลักฐานประจำตัวของลูกจ้าง เพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของลูกจ้างในระยะยาว

มูลนิธิสัมมาอาชีวะขออนุญาตแจกจ่ายไว้ เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ที่ทำงานทางด้านอาชีวอนามัยทุกท่านครับ เผื่อว่าจะนำไปใช้ในสถานประกอบการของท่านได้บ้าง ดาวน์โหลดได้โดยกดลิงค์ข้างล่างนี้เลยครับ

ดาวน์โหลดแบบสมุดสุขภาพประจำตัวของลูกจ้าง พ.ศ. 2551