ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องกำหนดสารเคมีอันตรายที่ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสุขภาพ พ.ศ. 2552

ของดีแบ่งปันโดยมูลนิธิสัมมาอาชีวะ

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดสารเคมีอันตรายที่ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสุขภาพของลูกจ้าง พ.ศ. 2552 ประกาศกระทรวงแรงงานฉบับนี้ เป็นกฎหมายที่ระบุชนิดของสารเคมีอันตรายหลายชนิด ที่หากมีการใช้ในกิจการใด นายจ้างจะต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างตามความเสี่ยงของพิษสารเคมีนั้น เป็นการสนับสนุนให้ลูกจ้างทำงานกับสารเคมีอันตรายได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น

มูลนิธิสัมมาอาชีวะขออนุญาตแจกจ่ายไว้ เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ที่ทำงานทางด้านอาชีวอนามัยทุกท่านครับ เผื่อว่าจะนำไปใช้ในสถานประกอบการของท่านได้บ้าง ดาวน์โหลดได้โดยกดลิงค์ข้างล่างนี้เลยครับ

ดาวน์โหลดประกาศกระทรวงแรงงาน