พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562

ของดีแบ่งปันโดยมูลนิธิสัมมาอาชีวะ

(เผยแพร่โดย มูลนิธิสัมมาอาชีวะ วันที่เผยแพร่ 3 สิงหาคม 2562)

พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 เป็นกฎหมายแม่บทที่ให้อำนาจกับกระทรวงสาธารณสุข ในการควบคุมดูแลโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการกำหนดมาตรฐาน และการตรวจสอบคุณภาพของการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

ดาวน์โหลดพระราชบัญญัติ