OCCTOX

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ - รวมความรู้ด้านอาชีวเวชศาสตร์

ฐานข้อมูล Occupational Toxicology Database (OCCTOX) แห่งนี้ เป็นฐานข้อมูลการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้รับพิษของสารเคมีชนิดต่างๆ ที่พบได้จากการทำงานทั้งในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม จัดทำโดยมูลนิธิสัมมาอาชีวะ มาตั้งแต่ พ.ศ. 2554 ฐานข้อมูล OCCTOX เผยแพร่ข้อมูลเป็นการสาธารณะ ท่านสามารถเข้าดูข้อมูลได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพื่อความเข้าใจ กรุณาอ่านคำชี้แจงก่อนนำข้อมูลไปใช้

occupational toxicology database by summacheeva foundation

[หมายเหตุ ดูข้อมูลสารเคมีอื่นๆ ที่เคยอยู่ในฐานข้อมูล คลิกที่นี่