ใช้ขันติเพียงนิดพายุในจิตพลันสงบ

ธรรมะเผยแพร่โดยมูลนิธิสัมมาอาชีวะ

ใช้ขันติเพียงนิด พายุในจิตพลันสงบ

คลื่นก็ราบเรียบ ถอยหลังเพียงก้าวเดียว

ทะเลก็ดูกว้าง นภางค์ก็แลสดใส

พึ่งสวรรค์ยาก พึ่งคนยิ่งยาก

บอระเพ็ดขม ความยากจนยิ่งขม

น้ำแข็งเปราะบาง จิตใจคนยิ่งเปราะบาง

ทะเลหฤโหด น้ำใจคนยิ่งหฤโหด

รู้ถึงความยาก หวานอมขมกลืน

ทนความเปราะบาง หยั่งความหฤโหด

ก็สามารถดำเนินชีวิต โดยสามารถปรับตัวเองได้