ปล่อยวางในชีวิตประจำวัน

ธรรมะเผยแพร่โดยมูลนิธิสัมมาอาชีวะ

รวมบทกลอนอ่านเล่นเพื่อการปล่อยวางในชีวิตประจำวัน


ใครชอบ ใครชัง ช่างเถิด

ใครเชิด ใครชู ช่างเขา

ใครเบื่อ ใครบ่น ทนเอา

ใจเรา ร่มเย็น เป็นพอ


ปิดหูซ้ายขวา

ปิดตาสองข้าง

ปิดปากเสียบ้าง

แล้วนั่งนอนสบาย


มีอะไร ถูกใจ ที่ไหนเล่า

ตัวของเรา ยังไม่ ถูกใจหนา

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

รู้ล่วงหน้า เสียก่อน ไม่ร้อนใจ


จากหนังสือ "เปลี่ยนชีวิต" พระธรรมเทศนาของพระธรรมโกศาจารย์ (ดร.พระมหาประยูร ธมฺมจิตฺโต)

วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เทศน์วันที่ 17 พ.ย. 2552 จัดพิมพ์โดยธรรมสภา