ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการประเมินความเสี่ยงด้านสารเคมี พ.ศ. 2555

ของดีแบ่งปันโดยมูลนิธิสัมมาอาชีวะ

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4439 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การประเมินความเสี่ยงด้านสารเคมีต่อสุขภาพผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม

ประกาศกระทรวงอุตสากรรมฉบับนี้ เป็นเอกสารที่ช่วยเป็นแนวทางให้กับโรงงานอุตสาหกรรม ได้ใช้ในการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพผู้ปฏิบัติงานที่ทำงานสัมผัสสารเคมีอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ท่านสามารถดาวน์โหลดประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับนี้ได้จากลิงค์ด้านล่าง

ดาวน์โหลดประกาศกระทรวง