แนวทางการตรวจสุขภาพคนทำงานในที่อับอากาศ

หนังสือเผยแพร่โดยมูลนิธิสัมมาอาชีวะ

ชื่อหนังสือ: แนวทางการตรวจสุขภาพคนทำงานในที่อับอากาศ (Guideline for Health Examination of Confined-space Workers)

book_confined.pdf