แนวทางการตรวจสุขภาพคนทำงานในที่อับอากาศ

หนังสือเผยแพร่โดยมูลนิธิสัมมาอาชีวะ

ชื่อหนังสือ: แนวทางการตรวจสุขภาพคนทำงานในที่อับอากาศ (Guideline for Health Examination of Confined-space Workers)

คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลด

ชื่อหนังสือ

แนวทางการตรวจสุขภาพคนทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2561 (Guideline for Health Examination of Confined-space Workers, 2018 Version)

เรียบเรียงโดย

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ

วันที่เผยแพร่

22 มิถุนายน พ.ศ. 2561

จำนวนหน้า

50 หน้า

เกี่ยวกับเนื้อหา

งานในที่อับอากาศเป็นงานที่มีความเป็นอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากสภาพแวดล้อมในที่อับอากาศมีลักษณะเฉพาะที่เป็นอันตรายหลายประการ เช่น ระดับออกซิเจนในอากาศที่ต่ำหรือสูงเกินกว่าภาวะปกติ การสะสมของแก๊สหรือไอระเหยของสารเคมีที่ติดไฟง่าย การสะสมของแก๊สหรือไอระเหยของสารเคมีที่มีความเป็นพิษ ช่องทางที่ยากแก่การเข้าออกของคนทำงาน รวมถึงยากแก่การเข้าไปช่วยเหลือโดยบุคคลที่อยู่ภายนอกเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น ทำให้การเข้าไปทำงานในที่อับอากาศ ลูกจ้างจะต้องทำงานด้วยความระมัดระวัง และอยู่ภายใต้การดูแลตามมาตรการด้านความปลอดภัยจากนายจ้างอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม ด้วยลักษณะของงานที่มีอันตรายสูง ในทุกๆ ปี ประเทศไทยจึงยังพบรายงานการเสียชีวิตและเจ็บป่วยจากการทำงานชนิดนี้อยู่เสมอ

การตรวจประเมินสุขภาพคนทำงานที่จะเข้าไปทำงานในที่อับอากาศ เพื่อพิจารณาให้ผู้ที่มีความพร้อมของสุขภาพร่างกายและจิตใจเพียงพอเท่านั้นเข้าไปทำงาน เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยลดโอกาสการสูญเสียชีวิตและเจ็บป่วยจากการทำงานในที่อับอากาศลงได้ กฎหมายด้านการคุ้มครองแรงงานของประเทศไทย กำหนดให้ลูกจ้างที่จะเข้าไปทำงานในที่อับอากาศ และผู้เข้ารับการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศภาคปฏิบัติ ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ก่อนทุกราย การดำเนินการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและสุขภาพของลูกจ้างเป็นสำคัญ

แม้ว่ากฎหมายด้านการคุ้มครองแรงงาน จะมีการกำหนดให้ทำการตรวจสุขภาพโดยแพทย์เอาไว้ แต่ทว่าไม่ได้มีการระบุรายละเอียดไว้ว่าจะต้องทำการตรวจสุขภาพในรายการใดบ้าง ทำให้ในอดีตเกิดปัญหาการตรวจสุขภาพคนทำงานในที่อับอากาศโดยสถานพยาบาลแต่ละแห่งมีความแตกต่าง ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ก่อให้เกิดความสับสนทั้งต่อคนทำงานและสถานประกอบการต่างๆ เป็นอันมาก ด้วยเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว มูลนิธิสัมมาอาชีวะจึงได้จัดทำ “แนวทางการตรวจสุขภาพคนทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2561” ฉบับนี้ขึ้น มุ่งหวังเพื่อให้เป็นแนวทางสำหรับแพทย์ผู้ทำการตรวจสุขภาพ และสถานประกอบการต่างๆ ได้ใช้อ้างอิงในการดำเนินการตรวจสุขภาพคนทำงานในที่อับอากาศในประเทศไทยได้อย่างมีมาตรฐาน มีการตรวจและแปลผลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

มูลนิธิสัมมาอาชีวะหวังเป็นอย่างยิ่งว่า “แนวทางการตรวจสุขภาพคนทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2561” ฉบับนี้ จะเป็นแนวทางที่ช่วยให้การตรวจสุขภาพคนทำงานในที่อับอากาศในประเทศไทย มีการดำเนินการอย่างมีคุณภาพ อันจะนำไปสู่การลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและเจ็บป่วยของคนทำงานได้อย่างเหมาะสม