สมรรถนะแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ในประเทศไทย

หนังสือเผยแพร่โดยมูลนิธิสัมมาอาชีวะ

ชื่อหนังสือ: สมรรถนะแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ในประเทศไทย (Competencies of Occupational Physicians in Thailand)

book_competency_th.pdf