สมรรถนะแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ในประเทศไทย

หนังสือเผยแพร่โดยมูลนิธิสัมมาอาชีวะ

ชื่อหนังสือ: สมรรถนะแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ในประเทศไทย (Competencies of Occupational Physicians in Thailand)

คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลด

ชื่อหนังสือ

สมรรถนะแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ในประเทศไทย (Competencies of Occupational Physicians in Thailand)

เรียบเรียงโดย

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ

วันที่เผยแพร่

30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

จำนวนหน้า

46 หน้า

เกี่ยวกับเนื้อหา

อาชีวเวชศาสตร์เป็นวิชาที่กำลังเติบโตในประเทศไทย จำนวนของแพทย์ที่ศึกษาศาสตร์เฉพาะทางด้านนี้กำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับความตื่นตัวต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทางด้านอาชีวอนามัยในสังคมไทย บทบาทและหน้าที่ของแพทย์อาชีวเวชศาสตร์จึงมีมากขึ้น

ปัจจุบันนี้ การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานของแพทย์เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก การดำเนินการนี้ทำเพื่อช่วยให้แพทย์ทำงานได้อย่างมีมาตรฐานที่เทียบเคียงกันได้ ซึ่งจะนำไปสู่ความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีของผู้ป่วย อาชีวเวชศาสตร์เป็นศาสตร์ทางการแพทย์เฉพาะทางที่จำเป็นต้องมีมาตรฐานการทำงานเช่นกัน วิธีหนึ่งที่จะสร้างมาตรฐานการทำงานขึ้นมาได้ก็คือการจัดทำสมรรถนะของแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ เนื่องจากชุดของสมรรถนะนี้จะช่วยเป็นแนวทางให้แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ได้ทราบขอบเขตการทำงานของตนเอง และช่วยในการพัฒนาความสามารถในการทำงานเพื่อให้ได้มาตรฐาน

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญในประเด็นนี้ มูลนิธิสัมมาอาชีวะจึงได้จัดทำและเผยแพร่หนังสือ “สมรรถนะแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ในประเทศไทย” เล่มนี้ออกมา หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเกี่ยวกับสมรรถนะของแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ ที่จัดทำโดยคณะแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ที่ปฏิบัติงานอยู่จริงในประเทศไทย

ในการจัดทำหนังสือเล่มนี้ เราขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและเผยแพร่ทุกท่านเป็นอย่างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะทำงานทุกท่าน ที่ได้สละเวลาในการอ่านทบทวนและให้ข้อเสนอแนะ เราหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ทุกคนในประเทศไทย และเป็นเครื่องช่วยให้พวกเขาสามารถทำงาน เพื่อทำให้เกิดสุขภาพที่ดีแก่ชาวไทยทุกคน